Thủ tướng sẽ bổ nhiệm trưởng đặc khu kinh tế

TTO – Chính ph? ?ã thông qua d? án Lu?t ??n v? hành chính – kinh t? ??c bi?t (g?i t?t là ??c khu kinh t?) ?? trình Qu?c h?i xem xét, quy?t ??nh.

Chính ph? ??ng ý mô hình tr??ng ??c khu do Th? t??ng Chính ph? b? nhi?m, không t? ch?c H?i ??ng nhân dân

Theo ?ó, ??n v? này s? không t? ch?c H?i ??ng nhân dân, ng??i ??ng ??u chính quy?n ??c khu do Th? t??ng b? nhi?m.

N?i dung này ???c th? hi?n trong ngh? quy?t phiên h?p chuyên ?? xây d?ng pháp lu?t c?a Chính ph? v?a ???c ký ban hành.

Ngh? quy?t kh?ng ??nh d? án Lu?t ??n v? hành chính – kinh t? ??c bi?t là d? án lu?t quan tr?ng, nh?m th? ch? hóa ch? tr??ng c?a ??ng và Nhà n??c v? xây d?ng m?t s? ??c khu kinh t? ?? t?o c?c t?ng tr??ng và th? nghi?m th? ch? phát tri?n vùng có tính ??t phá, ??ng th?i th? ch? hóa Hi?n pháp n?m 2013 v? ??n v? hành chính – kinh t? ??c bi?t.

Ngh? quy?t Chính ph? nêu rõ: d? án lu?t ph?i b?o ??m tuân th? Hi?n pháp n?m 2013, có th? ch?, chính sách ?u ?ãi v??t trên các lu?t hi?n hành, có kh? n?ng c?nh tranh, thích ?ng cao v?i yêu c?u h?i nh?p qu?c t?; trong ?ó c?n có m?t s? chính sách ?u ?ãi cao h?n các ??c khu kinh t?, khu kinh t? t? do trong khu v?c nh?m thu hút ??u t?.

V? t? ch?c chính quy?n c?a ??c khu kinh t?, Chính ph? ??ng ý mô hình tr??ng ??c khu do Th? t??ng Chính ph? b? nhi?m, không t? ch?c H?i ??ng nhân dân mà b? sung quy ??nh c? ch? giám sát c?a H?i ??ng nhân dân c?p t?nh ??i v?i tr??ng ??c khu.

Chính ph? giao các b?, c? quan liên quan có trách nhi?m ch? ??ng ph?i h?p ch?t ch? v?i B? K? ho?ch và ??u t? trong vi?c hoàn thi?n các quy ??nh t?i d? th?o Lu?t liên quan ??n ph?m vi qu?n lý nhà n??c ???c phân công.

B? K? ho?ch và ??u t? kh?n tr??ng ch?nh lý, hoàn thi?n d? án lu?t, b?o ??m ti?n ??, báo cáo Th? t??ng Chính ph? tr??c khi trình Qu?c h?i d? án Lu?t này.

??ng th?i ph?i h?p ch?t ch? v?i các ?y ban c?a Qu?c h?i trong quá trình ti?p thu, hoàn thi?n d? án Lu?t, các v?n ?? l?n, v??t th?m quy?n báo cáo Th? t??ng Chính ph? xem xét, quy?t ??nh.

 Tyler Eifert Authentic Jersey