Khánh Hoà: Công bố nhiều thông tin quan trọng về dự án bất động sản

Theo thông tin t?? ca?c c? quan ch??c n?ng ti?nh Kha?nh Ho?a, T?nh này hiê?n co? 26 d? án (DA) pha?t triê?n nha? ?? ?u? ?iê?u kiê?n ??a bâ?t ?ô?ng sa?n hi?nh tha?nh trong t??ng lai va?o kinh doanh (?u? ?iê?u kiê?n ba?n); 17 DA ?? ?i?u ki?n ??ng ký (?K?K), c?p GCNQSD? cho ng??i mua; 14 DA ?ang th? ch?p ngân hàng. Th??i gian qua, bâ?t ?ô?ng sa?n Kha?nh Ho?a pha?t triê?n râ?t no?ng, gia? cao, di?nh vu? môi gi??i hoa?t ?ô?ng ma?nh. Nh?ng cu?ng g??p ru?i ro, a?nh h???ng xâ?u ?ê?n kha?ch ha?ng.

26 DA ?u? ?iê?u kiê?n ba?n (Thông tin cu?a S?? XD 16/5/2018)

1. K?T Vi?nh ?iê?m Trung thuô?c Công ty CP ?â?u t? VCN theo công v?n sô? 4039/SXD- QLN nga?y 22/12/2015; công v?n sô? 797/SXD- QLN nga?y 24/3/2016;

2. KDC Phu? Nông thuô?c Công ty CP ?â?u t? VCN theo công v?n sô? 4039/SXD- QLN nga?y 22/12/2015; công v?n sô? 4039/SXD- QLN nga?y 22/12/2015; 797/SXD- QLN nga?y 24/3/2016

3. Chung c? CT1- K?T VCN Ph???c Ha?i thuô?c Công ty CP ?â?u t? VCN theo công v?n sô? 172/SXD- QLN nga?y 19/01/2015;

4. Chung c? CT2- K?T VCN Ph???c Ha?i thuô?c Công ty CP ?â?u t? VCN theo công v?n sô? 208/SXD- QLN nga?y 18/01/2018;

5. Chung c? CT3- K?T VCN Ph???c Ha?i thuô?c Công ty CP ?â?u t? VCN theo công v?n sô? 1512/SXD- QLN nga?y 27/5/2016;

6. K?T VCN Ph???c Ha?i thuô?c Công ty CP ?â?u t? VCN theo công v?n sô? 27/SXD- QLN nga?y 05/01/2016; công v?n sô? 797/SXD- QLN nga?y 24/3/2016;

7. K?T VCN Ph???c Long thuô?c Công ty CP ?â?u t? VCN theo công v?n sô? 2694/SXD- QLN nga?y 24/8/2016;

Khu ?ô thi? VCN Ph???c Ha?i, v??i ca?c chung c? CT1, CT2, CT3

8. Go?i 2 K?T Vi?nh Tha?i thuô?c Công ty CP PT ?T Vi?nh Tha?i theo công v?n sô? 2423/SXD- QLN nga?y 07/7/2017; theo công v?n sô? 4738/SXD- QLN nga?y 01/12/2017;

9. Go?i 4 K?T My? Gia thuô?c CT TNHH ?T PT nha? Tha?i Xuân theo công v?n sô? 2742/SXD- QLN nga?y 01/12/2017; công v?n sô? 533/SXD- QLN nga?y 08/3/2017; công v?n sô? 767/SXD- QLN nga?y 24/3/2017;

10. Go?i 5 K?T Vi?nh Tha?i thuô?c CT TNHH ?T PT nha? Tha?i H?ng theo công v?n sô? 2714/SXD- QLN nga?y 26/8/2016; công v?n sô? 575/SXD- QLN nga?y 09/3/2017; công v?n sô? 2424/SXD- QLN nga?y 07/7/2017; công v?n sô? 2994/SXD- QLN nga?y 11/8/2017;

11. Go?i 7A K?T Vi?nh Tha?i thuô?c CT TNHH ?T PT nha? An Kha?nh theo công v?n sô? 3061/SXD- QLN nga?y 17/8/2017; công v?n sô? 594/SXD- QLN nga?y 12/2/2018.

Mô?t go?c khu ?ô thi? Vi?nh Tha?i (K?T My? Gia)

12. DA Khu nha? ?? G?Q? K98- NT, P. Ph???c Ho?a, Nha Trang theo công v?n sô? 4365/SXD- QLN nga?y 19/12/2016.

13. DA KDC B??c Vi?nh Ha?i, Nha Trang thuô?c Công ty TNHH MTV pha?t triê?n nha? Kha?nh Ho?a, theo công v?n sô? 2039/SXD- QLN nga?y 29/7/2015; sô? 2311/SXD- QLN nga?y 24/8/2015; sô? 2210/SXD- QLN nga?y 14/8/2015; sô? 2235/SXD- QLN nga?y 17/8/2015; sô? 2327/SXD- QLN nga?y 25/8/2015; sô? 2537/SXD- QLN nga?y 15/9/2015; sô? 2579/SXD- QLN nga?y 18/9/2015; sô? 3386/SXD- QLN nga?y 3/11/2015; sô? 352/SXD- QLN nga?y 01/2/2016.

14. KDC Nam Vi?nh Ha?i, Nha Trang thuô?c Công ty CP Vâ?t t? nông sa?n theo công v?n sô? 3596/SXD- QLN nga?y 26/10/2016.

15. Maple Hotel & Apartmenh sô? 04 Tôn ?a?n, P. Lô?c Tho?, Nha Trang theo công v?n sô? 1608/SXD- QLN nga?y 01/6/2016; theo công v?n sô? 3215/SXD- QLN nga?y 28/8/2017.

16. La?ng biê?t th?? Gia?ng H??ng thuô?c Công ty TV?T Trung Ti?n theo công v?n sô? 03/SXD- QLN nga?y 03/01/2017; công v?n sô? 1856/SXD- QLN nga?y 06/6/2017; công v?n sô? 2149/SXD- QLN nga?y 13/7/2017.

17. Nha? ?? xa? hô?i (NOXH) K?T m??i Ph???c Long thuô?c CT PT nha? va? ?T HUD Nha Trang theo công v?n sô? 3261/SXD- QLN nga?y 30/8/2017;

18. Chung c? xa? hô?i ????ng s??t Nha Trang, K?T Vi?nh ?iê?m Trung thuô?c Công ty CP ????ng s??t Phu? Kha?nh theo công v?n sô? 2000/SXD- QLN nga?y 01/7/2016

19. Nha? ?? XH Bi?nh Phu? (giai ?oa?n 2) thuô?c Công ty TNHH ?â?u t? Xây d??ng theo công v?n sô? 806 A/SXD- QLN nga?y 09/3/2018

20. KDC La?c Ho?a, Cam Ranh thuô?c Công ty TNHH MTV pha?t triê?n nha? Kha?nh Ho?a, theo công v?n sô? 1945/SXD- QLN nga?y 21/7/2015

21. Nha? ?? xa? hô?i- KDC B??c Vi?nh Ha?i thuô?c Công ty CP TV TM DV ?i?a ô?c Hoa?ng Quân, theo công v?n sô? 2541/SXD- QLN nga?y 15/9/2015, sô? 2639/SXD- QLN nga?y 24/9/2016

22. K?T ven sông T??c thuô?c Công ty TNHH Sa?n Xuâ?t (SX) va? XD Kha?nh Ho?a theo công v?n sô? 3888/SXD- QLN nga?y 10/11/2016.

23. Khu nha? ?? cao câ?p Hoa?ng Phu? thuô?c Công ty CP ?â?u t? va? pha?t triê?n Thanh Châu theo công v?n sô? 4456/SXD- QLN nga?y 26/12/2016.

24. Trung tâm th??ng ma?i (TTTM) B?? biê?n va?ng Gold coast thuô?c Công ty CP Thanh Yê?n theo công v?n sô? 4734/SXD- QLN nga?y 19/12/2016

25. Chung c? xa? hô?i PH Nha Trang thuô?c Công ty CP Th??ng ma?i ?â?u t? PH Nha Trang theo công v?n sô? 2186/SXD- QLN nga?y 23/6/2017

26. Chung c? Napoleon Castle thuô?c Công ty TNHH Cat Tiger Khareal theo công v?n sô? 4094/SXD- QLN nga?y 24/10/2017.

17 DA ?? ?K?K, c?p GCNQSD? cho ng??i mua (Thông tin S?? TNMT 10/5/2018)

– Công ty CP ??u t? VCN (VCN), ??a ch? ???ng A1 khu ?ô th? V?nh ?i?m Trung, Tp. Nha Trang, có 5 DA g?m: 1. DA K?T VCN Ph??c H?i, Tp. Nha Trang (TB s? 16/STNMT-CCQL?D ngày 01/4/2016); 2. DA Chung c? CT1, K?T VCN Ph??c H?i, Tp. Nha Trang (TB s? 281/STNMT-CCQL?D ngày 14/9/2017); 3. DA K?T V?nh ?i?m Trung, Nha Trang ((TB s? 168/STNMT-CCQL?D ngày 02/6/2017); 4. DA KDC Phú Nông, Nha Trang (TB s? 192/STNMT-CCQL?D ngày 28/6/2017); 5. DA K?T VCN- Ph??c Long, Nha Trang ((TB s? 360/STNMT-CCQL?D ngày 20/10/2017). VCN hi?n là ch? ??u t? b?t ??ng s?n r?t uy tín t?i Khánh Hoà v?i : 5 DA ?? ?i?u ki?n c?p GCNQSD?; làm th? t?c c?p 2690 s? h?ng (GCNQSD? và Quy?n s? h?u nhà) cho ng??i mua; không có DA b? th? ch?p ngân hàng

– T?p ?oàn phát tri?n nhà và ?ô th? (HUD), ??a ch? 91 Nguy?n Chí Thanh, Láng H?, ??ng ?a, Hà N?i, có 2 DA: 1. DA Chung cu thu nh?p th?p An Bình, s? 3 ???ng Tr??ng S?n, P. V?nh Nguyên, Tp. Nha Trang (TB s? 12/STNMT-CCQL?D ngày 18/03/2016).; 2. DA Chung c? thu nh?p th?p An Th?nh, khu dân c? AT, P.V?nh H?i, TP. Nha Trang (TB s? 11/STNMT-CCQL?D ngày 17/03/2016)..

– Công ty CP phát tri?n nhà Khánh Hoà, ??a ch? s? 3 Nguy?n Thi?n Thu?t, P. L?c Th?, Tp. Nha Trang, 2 DA g?m: 1. DA KDC B?c V?nh H?i, Tp. Nha Trang ((TB s? 204/STNMT-CCQL?D ngày 11/7/2017); 2. DA khu nhà ? liên k? ph? L?c Hoà, P. Cam L?c, Tp. Cam Ranh (TB s? 218/STNMT-CCQL?D ngày 21/7/2017).

– Công ty CP du l?ch H?i ??o, ??a ch? 304 ???ng 2/4, P. V?nh Ph?c, Tp. Nha Trang, có 1 DA: Khu du l?ch H?i ??o, P.V?nh Ph??c, TP. Nha Trang (TB s? 18/STNMT-CCQL?D ngày 04/4/2016).

– Công ty c? ph?n phát tri?n nhà và ?ô th? HUD Nha Trang, ??a ch? s? 9C Tô V?nh Di?n, Nha Trang, có 1 DA: Khu ?ô th? m?i Ph??c Long, ph??ng Ph??c Long, Tp Nha Trang (Thông báo (TB) s? 2822/STNMT-CCQL?D ngày 19/11/2015).

– Doanh nghi?p t? nhân xây d?ng s? 1 t?nh ?i?n Biên (M??ng Thanh), ??a ch? s? 6 D??ng Hi?n Quy?n, P. V?nh Hoà, Tp. Nha Trang, 1 DA: T? h?p khách s?n và chung c? cao c?p V?nh Hoà (DA M??ng Thanh Nha Trang- s? 6 D??ng Hi?n Quy?n) (TB s? 1447/STNMT-CCQL?D ngày 30/6/2015).

– Công ty CP ???ng s?t Phú Khánh, ??a ch? s? 02 Yersin, Nha Trang: DA Chung c? CT1 ???ng s?t Phú Khánh (TB s? 1816/STNMT-CCQL?D ngày 08/5/2018).

– Công ty TNHH Tâm H??ng, ??a ch? 12 D??ng Hi?n Quy?n, P. V?nh H?i, Tp. Nha Trang: DA Khu bi?t th? ???ng ??, P. V?nh Hoà, Tp. Nha Trang (TB s? 446/STNMT-CCQL?D ngày 15/12/2017).

– Công ty CP Phát tri?n ?ô th? V?nh Thái, ??a ch? xã V?nh Thái, TP. Nha Trang: DA KDT M? Gia (Khu 2.1) xã V?nh Thái, TP. Nha Trang (TB s? 85/STNMT-CCQL?D ngày 08/9/2016).

– Công ty TNHH Anh Nguy?n, ??a ch? s? 53 ph? Châu Long, P. Trúc B?ch, Q. Ba ?ình, Tp. Hà N?i: DA Khu bi?t th? Bi?n và D?ch v? du l?ch Anh Nguy?n- Nha Trang (TB s? 117/STNMT-CCQL?D ngày 27/4/2017).

– Công ty TNHH Minh Phát, ??a ch? ???ng 23/10, P. Ph??ng S?n, Tp. Nha Trang: DA K?T Nam Sông Cái, th? tr?n Diên Khánh, H. Diên Khánh (TB s? 400/STNMT-CCQL?D ngày 21/11/2017).

DA khu ?â?t va?ng Sân bay Nha Trang (cu?) ?ang thi công

13 DA ?ã th? ch?p ngân hàng (thông tin s?? TNMT nga?y 18/5/2018)

1. DA Khu dân c? C?n Tân L?p thu?c Công ty CP Sông ?à- Nha Trang: 1 gói 24/12/2015 t?i Ngân hàng TMCP Phát tri?n TP H? Chí Minh- CN Nha Trang.

2. DA Khu công viên v?n hoá và bi?t th? ??i Hòn M?t thu?c Công ty TNHH S?n xu?t và xây d?ng Khánh Hoà, 4 gói th? ch?p vào ngày 9/2/2018 t?i Ngân hàng TMCP ??u t? và Phát tri?n (?TPT) Vi?t Nam- Chi nhánh (CN) Nha Trang.

3. DA K?T Nam sông Cái thu?c Công ty TNHH Minh Phát, 13 gói th? ch?p: 1 gói 23/01/2017; 1 gói 28/3/2017; 1 gói 19/6/2017 ; 1 gói 21/6/2017; 5 gói 26/6/2017; 2 gói 12/9/2017; 1 gói 13/12/2017; 1 gói 23/01/2018 t?i VCB- CN Khánh Hoà.

4. DA khu bi?t th? Kim Vân Thu? thu?c Công ty TNHH Th??ng m?i Du l?ch Kim Vân Thu?, 7 gói th? ch?p: 1 gói 5/4/2017; 1 gói 11/12/2017; 5 gói 31/01/2018 t?i Ngân hàng NN& PTNT Vi?t Nam- CN Qu?n 5 Tp. H? Chí Minh.

5. DA chung c? Napoleo Castel 1 thu?c Công ty TNHH Cat Tiger Khareal: 1 gói 02/10/2017 t?i Ngân hàng TMCP Tiên Phong- CN Nha Trang

6. DA Khu ?ô th? M? Gia thu?c Công ty TNHH CP Phát tri?n ?ô th? V?nh Thái, 2 gói th? ch?p: 1 gói 31/12/2014 t?i Ngân hàng TMCP ?ông Á- CN TP. H? Chí Minh; 1 gói 18/4/2017 t?i VCB- CN Khánh Hoà .

7. DA Khu bi?t th? và Du l?ch sinh thái V?nh Trung thu?c Công ty TNHH S?n xu?t và Xây d?ng Khánh Hoà, 2 gói th? ch?p: 1 gói 12/01/2015; 1 goi 26/10/2015 t?i Ngân hàng TMCP ?TPT Vi?t Nam- CN Thành ?ô.

8. DA khu ?ô th? ven Sông T?c thu?c Công ty TNHH S?n xu?t và Xây d?ng Khánh Hoà, 8 gói th? ch?p: 1 gói 5/12/2016; 1 gói 7/12/2016 ; 1 gói 9/4/2018 ; 1 gói 24/1/2017, 1 góii 6/3/2017, 1 gói 24/3/2017; 1 gói 31/3/2017 t?i Ngân hàng TMCP ?TPT Vi?t Nam- CN Khánh Hoà; 1 gói 30/12/2016 t?i Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà N?i- CN Khánh Hoà.

9. DA Nhà ? xã h?i HQC Nha Trang thu?c Công ty CP TV TM DV ??a ?c Hoàng Quân, 1 gói th? ch?p ngày 28/12/2016 t?i Ngân hàng TNHH INDOVINA- CN Tân Bình.

DA nha? ?? xa? hô?i HQC Nha Trang

10. DA chung c? xã h?i PH, 1 gói th? ch?p ngày 27/12/2016 t?i VCB- CN Khánh Hoà.

11. DA Khu ?ô th? và ngh? d??ng The Lotus Cam Ranh 3 gói th? ch?p: 1 gói 27/4/2017; 1 gói 20/7/2017; 1 gói 21/11/2017 t?i Ngân hàng TMCP công th??ng Vi?t Nam- CN ?ông Sài Gòn.

12. DA Khu bi?t th? Bi?n & DVDL Anh Nguy?n thu?c Công ty TNHH Anh Nguy?n, 9 gói th? ch?p: 1 gói 17/1/2011; 1 gói 25/1/2011 t?i Ngân hàng TMCP Xu?t nh?p kh?u Vi?t Nam- Chi nhánh ??ng ?a; 1 gói 31/5/2012; 1 gói 20/6/2012; 1 gói 23/8/2012; 1 gói 7/1/2013; 1 gói 6/6/2013; 1 gói 21/1/2014; 1 gói 17/1/2015 t?i Ngân hàng NN & PTNT Vi?t Nam- CN Trung Yên.

13. DA khu bi?t th? OCEAN VIEW Nha Trang, 8 gói th? ch?p: 1 gói 7/4/2010; 1 gói 10/8/2010; 1 gói 01/3/2011; 1 gói 21/10/2011; 1 gói 15/11/2011; 1 gói 20/12/2011; 1 gói 29/3/2012; 1 gói 28/11/2013 t?i Ngân hàng NN&PTNT- CN Bình Th?nh.

?â?u t? bâ?t ?ô?ng sa?n hiê?n la? kênh ?â?u t? hiê?u qua?, l??i nhuâ?n cao, pha?t huy gia? tri? ?ô?ng vô?n. Nh?ng pha?i n??m thông tin chi?nh xa?c, l??a cho?n ?u?ng chu? ?â?u t? ?u? n?ng l??c, i?t dâ?u hiê?u ru?i ro, m??i ch??c ch??n tha?nh công.

Trâ?n Minh Ngo?c

 Jessie Bates III Authentic Jersey