GIỚI THIỆU QUY HOẠCH ĐẶC KHU KINH TẾ BẮC VÂN PHONG

Quy ho?ch chung ??C KHU KINH T? B?c Vân Phong t?nh Khánh Hòa ??n 2020 ?ã ???c Th? t??ng Chính ph? phê duy?t t?i Quy?t ??nh 51/2005/Q?-TTg ngày 11/3/2005 v?i tính ch?t là ??C KHU KINH T? t?ng h?p, trong ?ó C?ng trung chuy?n container qu?c t? gi? vai trò ch? ??o, k?t h?p phát tri?n kinh t? t?ng h?p ?a ngành, ?a l?nh v?c g?m du l?ch, d?ch v?, công nghi?p, nuôi tr?ng th?y s?n và các ngành kinh t? khác.

Quy ho?ch chung ??C KHU KINH T? B?c Vân Phong t?nh Khánh Hòa ??n 2020

Trong quá trình tri?n khai th?c hi?n quy ho?ch ??C KHU KINH T? B?c Vân Phong ?ã phát sinh m?t s? nhu c?u ??u t? phát tri?n khác v?i n?i dung quy ho?ch ???c duy?t tr??c ?ây. Trong ?ó, có m?t s? d? án có trong quy ho?ch nh?ng có nhu c?u ?i?u ch?nh l?i v? trí và quy mô; M?t s? d? án ?ã ??ng ký ??u t? ho?c ?ang tri?n khai nh?ng ch?a có trong quy ho?ch tr??c ?ây; M?t s? d? án c?n ti?p t?c ???c b? sung vào quy ho?ch; M?t s? d? án ?ã ???c quy ho?ch nh?ng d? ki?n không ti?p t?c th?c hi?n…

Tr??c nh?ng b?i c?nh và yêu c?u m?i, vi?c ?i?u ch?nh quy ho?ch chung ??C KHU KINH T? B?c Vân Phong là c?n thi?t, nh?m m?c tiêu ?áp ?ng t?t h?n và linh ho?t h?n các nhu c?u phát tri?n, phát huy hi?u qu? và hài hòa các ti?m n?ng c?a ??C KHU KINH T?.

Nhi?m v? thi?t k? ?i?u ch?nh quy ho?ch chung ??C KHU KINH T? B?c Vân Phong ??n n?m 2030 ?ã ???c Th? t??ng Chính ph? phê duy?t t?i Quy?t ??nh s? 2152/Q?-TTg ngày 17/12/2009 v?i tính ch?t Là ??C KHU KINH T? t?ng h?p ?a ngành, ?a l?nh v?c trong ?ó c?ng trung chuy?n Container qu?c t?, công nghi?p l?c hóa d?u, trung chuy?n d?u m? và s?n ph?m d?u m? gi? vai trò ch? ??o, k?t h?p phát tri?n kinh t? du l?ch, d?ch v?, công nghi?p, nuôi tr?ng h?i s?n và các ngành kinh t? khác; Là trung tâm kinh t? c?a t?nh Khánh Hòa có vai trò ??u tàu thu hút ??u t? và làm ??ng l?c phát tri?n kinh t? cho các vùng lân c?n và cho c? n??c.

?i?u ch?nh Quy ho?ch chung ??C KHU KINH T? B?c Vân Phong t?nh Khánh Hòa ??n 2030

Hi?n nay H? s? ?? án ?ang g?i B? Xây d?ng th?m ??nh và trình Th? t??ng Chính ph? phê duy?t.

??C KHU KINH T? B?c Vân Phong t?nh Khánh Hòa ???c Th? t??ng Chính ph? thành l?p và ban hành Quy ch? ho?t ??ng t?i Quy?t ??nh 92/2006/Q?-TTg ngày 25/4/2006 g?m hai khu ch?c n?ng chính : khu phi thu? quan và khu thu? quan.

I. Khu phi thu? quan:

1.C?ng trung chuy?n qu?c t? B?c Vân Phong:

+ Giai ?o?n kh?i ??ng (??n n?m 2010): Quy ho?ch xây d?ng c?ng t?i b? phía ?ông v?ng C? Cò t? B?c ??o Hòn Ông tr? lên. T?ng di?n tích c?ng: 40-50 ha. T?ng chi?u dài tuy?n b?n là 700m. L??ng hàng thông qua c?ng là 500.000 TEUs. (?ang t?m d?ng)

+ Giai ?o?n quy ho?ch ??n n?m 2010: Quy ho?ch xây d?ng c?ng t?i b? phía ?ông v?ng C? Cò t? B?c ??o Hòn Ông tr? lên. T?ng di?n tích c?ng: 1120 ha. T?ng chi?u dài tuy?n b?n là 1.680m. L??ng hàng thông qua c?ng là 1,0 tri?u TEUs.

+ Giai ?o?n quy ho?ch ??n n?m 2020: Quy ho?ch xây d?ng c?ng t?i b? phía B?c v?ng C? Cò và phía ?ông v?ng C? Cò t? B?c ??o Hòn Ông tr? lên. T?ng di?n tích c?ng: 400 ha. T?ng chi?u dài tuy?n b?n là 5.710m. L??ng hàng thông qua c?ng là 4,5 tri?u TEUs.

+ Giai ?o?n quy ho?ch ti?m n?ng (ngoài n?m 2020): Quy ho?ch xây d?ng n?m hoàn toàn trong v?ng C? Cò (??m Môn). T?ng di?n tích c?ng: 750 ha. T?ng chi?u dài tuy?n b?n là 12.590m. L??ng hàng thông qua c?ng 17 tri?u TEUs.

+ Các giai ?o?n còn l?i c?a d? án ?ang kêu g?i ??u t?.

Khu phi thu? quan

2.Khu trung tâm d?ch v? t?ng h?p Hòn G?m:

+ Khu d?ch vu h?u c?n c?ng : 290 ha;

??a ?i?m: khu trung tâm Bán ??o Hòn G?m, ti?p giáp v?i khu c?ng trung chuy?n qu?c t?.

+ Trung tâm th??ng m?i-tài chính: 260 ha

 

??a ?i?m: khu trung tâm Bán ??o Hòn G?m (t? phía B?c núi Kh?i L??ng ??n Nam núi Cá Ông)

Tính ch?t: Trung tâm ?a ch?c n?ng: tr?ng tâm là ch v? – th??ng m?i – tài chính – ngân hàng, k?t h?p v?n phòng – c?n h? ? và khách s?n, d?ch v? gi?i trí.

+ Khu d?ch v? h? tr? khác: 400 ha.

Khu trung tâm d?ch v? t?ng h?p Hòn G?m

II. Khu thu? quan.

1.Khu c?ng Hòn M? Giang:

Bao g?m c?ng nhà máy ?óng tàu Hyundai-Vinashin, Hòn M? Giang, vùng n??c phía B?c Hòn M? Giang. Tính ch?t: C?ng d?u, c?ng chuyên dùng.

Quy mô di?n tích (c?ng, kho d?u ngo?i quan): 70-80 ha. Trong ?ó c?ng d?u, c?ng nhà máy ?óng tàu: 50 ha.

2.Khu dân c? và ?ô th? :

2.1 Khu ?ô th? sinh thái M?i ?á Son.

– Khu v?c M?i ?á Son n?m trong vùng ??t ??m Mây, thu?c thôn V?nh Yên, xã V?n Th?nh, huy?n V?n Ninh. Khu ??t có ph?n li?n sát v?i chân núi Hòn Nh?n và ph?n ??t th??ng b? ng?p n??c (khu ??m Mây).

– Di?n tích quy ho?ch: 155,8ha

– Quy mô dân s?: Kho?ng 9.000 ng??i.

– Tính ch?t: Là khu ?ô th? sinh thái xây d?ng m?i v?i các khu nhà ? cao c?p g?m: chung c?, nhà ? sân v??n và bi?t th?; có công trình trung tâm ?ô th? v? hành chính, d?ch v? công c?ng, khu vui ch?i gi?i trí, ngh? d??ng, ho?t ??ng v?n hoá, th? thao… mang nét ??c thù c?a vùng núi và bi?n.

Khu ?ô th? sinh thái M?i ?á Son

2.2 Khu Tái ??nh c? V?nh Yên.

– Khu tái ??nh c?, ph?c v? di dân n?m trong khu v?c gi?i to? nh?m xây d?ng d? án ??C KHU KINH T? t?ng h?p B?c Vân Phong (vùng Hòn G?m). Xây d?ng quy ho?ch khu dân c? có ??y ?? c? s? h? t?ng xã h?i, h? t?ng k? thu?t, ??t xây d?ng, khu s?n xu?t d?ch v?, ??t xây d?ng nhà ? phù h?p vi?c phát tri?n kinh t? và ?n ??nh cu?c s?ng c?a dân c? ngh? bi?n, phù h?p phong t?c t?p quán sinh ho?t c?a ??a ph??ng. Xây d?ng c?nh quan khu dân c? phù h?p ?i?u ki?n t? nhiên khu v?c d? án và t?ng th? ??C KHU KINH T?.

– Di?n tích quy ho?ch: 94,58 ha

– Quy mô dân s?: Kho?ng 8.500 ng??i.

Khu Tái ??nh c? V?nh Yên

* Khu tái ??nh c? V?nh Yên (Giai ?o?n I).

– Khu v?c M?i ?á Son n?m trong vùng ??t ??m Mây, thu?c thôn V?nh Yên, xã V?n Th?nh, huy?n V?n Ninh. Khu ??t có ph?n li?n sát v?i chân núi Hòn Nh?n và ph?n ??t th??ng b? ng?p n??c (khu ??m Mây)

– Di?n tích quy ho?ch: 32,2 ha

– Quy mô dân s?: Kho?ng 2.800 ng??i.

Khu tái ??nh c? V?nh Yên (Giai ?o?n I)

– Hi?n nay Khu tái ??nh c? V?nh Yên (Giai ?o?n I) ?ã thi công xong và tái ??nh c? cho m?t s? h? dân.

2.3 Khu ?ô th? và du l?ch Tu?n L? – Hòn Ngang.

– Khu ?ô th? và du l?ch Tu?n L? – Hòn Ngang, thu?c ??C KHU KINH T? ??m Môn, có v? trí quan tr?ng trong vi?c phát tri?n c?a ??C KHU KINH T? v?nh B?c Vân Phong. Vì th? quy ho?ch chi ti?t Tu?n L? Hòn Ngang tr? thành m?t ?i?m kh?i ??u quan tr?ng cho s? phát tri?n c?a khu ??m Môn nói riêng và v?nh B?c Vân Phong nói chung nh?m ??a ý t??ng quy ho?ch chung vào hi?n th?c.

– Di?n tích quy ho?ch: 590,05ha.

Khu ?ô th? và du l?ch Tu?n L? – Hòn Ngang.

2.4 Khu ?ô th? sinh thái tu?n hoàn C? Mã.

– ?ô th? sinh thái tu?n hoàn C? Mã ???c xác ??nh là khu d?ch v? ?ô th? và dân c?, là c?u n?i gi?a th? tr?n V?n Giã hi?n có v?i ??C KHU KINH T? B?c v?nh B?c Vân Phong. ?? ?áp ?ng nhu c?u v? ??u t? phát tri?n và tái ??nh c? trong giai ?o?n ??u c?ng nh? kh? n?ng k?t n?i v?i các khu v?c có liên quan, ??m b?o m?c tiêu phát tri?n b?n v?ng, c? th? hoá Quy ho?ch ??C KHU KINH T? V?nh B?c Vân Phong c?ng nh? Quy ho?ch phân khu ?ô th? sinh thái tu?n hoàn C? Mã ??n n?m 2020, t?o c? s? pháp lý và ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c l?p các d? án c? th? c?ng nh? qu?n lý xây d?ng trong khu v?c.

+ Khu v?c ??t li?n và m?t n??c ven b? có di?n tích 2800ha (2050ha ??t li?n và 750ha di?n tích m?t n??c bi?n) thu?c huy?n V?n Ninh, trên ??a bàn các xã V?n Th?, V?n Ph??c, V?n Long.

+ Khu v?c ??o và m?t n??c ven ??o có di?n tích 650ha (200ha ??t ??o và 450ha m?t n??c bi?n ven ??o) g?m các ??o Hòn B?p thu?c xã V?n Th?nh; Hòn M?t, Hòn Mao và Hòn Tr?u thu?c xã V?n Th? huy?n V?n Ninh.

Khu ?ô th? sinh thái tu?n hoàn C? Mã

2.5 Khu d?ch v? ?ô th? và dân c? Khu ?ông B?c Ninh Hoà:

– ???c xác ??nh là khu d?ch v? ?ô th? và dân c?, là c?u n?i gi?a th? tr?n Ninh Hoà hi?n có v?i ??C KHU KINH T? v?nh B?c Vân Phong, th? tr?n V?n Giã. ?? ?áp ?ng nhu c?u v? ??u t? phát tri?n và tái ??nh c? trong giai ?o?n ??u c?ng nh? kh? n?ng k?t n?i v?i các khu v?c có liên quan, ??m b?o m?c tiêu phát tri?n b?n v?ng, c? th? hoá Quy ho?ch ??C KHU KINH T? V?nh B?c Vân Phong c?ng nh? Quy ho?ch chung xây d?ng ?ô th? Ninh Hòa ??n n?m 2020, t?o c? s? pháp lý và ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c l?p các d? án c? th? c?ng nh? qu?n lý xây d?ng trong khu v?c, vi?c l?p “Quy ho?ch chi ti?t xây d?ng Khu d?ch v? ?ô th? và dân c? ?ông B?c Ninh Hòa ” là c?n thi?t.

– ??a ?i?m: các xã Ninh Th? và Ninh H?i, th? xã Ninh Hòa, t?nh Khánh Hòa.

– Quy mô quy ho?ch: 616,2ha.

Khu d?ch v? ?ô th? và dân c? Khu ?ông B?c Ninh Hoà

2.6 Khu tái ??nh c? Xóm Quán.

– Khu tái ??nh c? Xóm Quán, xã Ninh Th?, nh?m ?áp ?ng nhu c?u giao ??t cho các h? b? gi?i t?a thu?c các d? án ??u t? xây d?ng trên ??a bàn huy?n phù h?p v?i ngành ngh? sinh s?ng và lao ??ng t?i khu v?c (làm ngh? d?ch v? và ngh? bi?n).

Xây d?ng khu dân c? có ??y ?? các công trình h? t?ng xã h?i, h? t?ng k? thu?t ph?c v? thi?t th?c nhu c?u sinh ho?t c?a ng??i dân tái ??nh c? nói riêng và khu dân c? ?ô th? nói chung. ??m b?o khu ? có môi tr??ng thích h?p v?i ng??i dân tái ??nh c? v?a ?áp ?ng nhu c?u tr??c m?t, v?a phù h?p lâu dài.

– ??a ?i?m: xã Ninh Th?, th? xã Ninh Hòa, t?nh Khánh Hòa.

– Quy mô quy ho?ch: 50,28ha.

Khu tái ??nh c? Xóm Quán.

2.7 Khu tái ??nh c? V?n Th?ng.

– Trên c? s? ch? tr??ng phát tri?n vùng kinh t? phía b?c T?nh, Khu công nghi?p huy?n V?n Ninh ???c UBND t?nh Khánh Hòa phê duy?t quy ho?ch chi ti?t t?i ??a bàn xã V?n Th?ng – huy?n V?n Ninh. ?? chu?n b? cho công tác di d?i các h? dân thu?c khu công nghi?p, c?n thi?t ph?i xây d?ng khu tái ??nh c? cho bà con. ?ây là công vi?c c?p thi?t ph?i th?c hi?n ??u tiên ?? có th? tri?n khai ???c các b??c ti?p theo c?a d? án, c? th? hóa chi?n l??c phát tri?n kinh t? xã h?i c?a T?nh.

– ??a ?i?m: xã V?n Th?ng, huy?n V?n Ninh, t?nh Khánh Hòa.

– Quy mô quy ho?ch: 3,27ha.

Khu tái ??nh c? V?n Th?ng

2.8 Khu tái ??nh c? Ng?c S?n.

– Khu tái ??nh c? Ng?c S?n có quy mô kho?ng 4,5ha n?m trên ??a bàn xã Ninh An, cách qu?c l? 1A kho?ng 400m v? phía ?ông, ???c trích t? m?t ph?n c?a lô CN1 thu?c Quy ho?ch chung Khu dân c? L?c An

Khu tái ??nh c? Ng?c S?n

3.Các khu du l?ch:

3.1 Khu du l?ch sinh thái bi?n Hòn Ngang – Bãi Cát Th?m.

– Khu du l?ch sinh thái bi?n Bãi cát th?m n?m c?n k? khu v?c trên giáp v?i bi?n ?ông khi ???c hình thành s? góp ph?n t?ng c??ng và ?a d?ng hóa khu kinh v? m?t d?ch v? ??ng th?i góp ph?n c?i t?o thiên nhiên môi tr??ng, c?nh quan và sinh thái ???c tôn t?o v?n ?ã là m?t vùng b? bi?n ??p c?a khu v?c mi?n Nam Trung b?, thu hút khách du l?ch, ngh? ng?i là các ??i tác ?ang ho?t ??ng trong ??C KHU KINH T? m? ??ng th?i thu hút khách tham quan du l?ch trong và ngoài n??c.

– ??a ?i?m: Thôn ??m Môn, xã V?n Th?nh, Huy?n V?n Ninh, Khánh Hòa.

– Quy mô quy ho?ch: 295,22ha ??t bán ??o Hòn G?m và 160,01 ha m?t bi?n lân c?n.

Khu du l?ch sinh thái bi?n Hòn Ngang – Bãi Cát Th?m

3.2 Khu h?n h?p và du l?ch Tu?n L? – Hòn Ngang.

– Là khu d?ch v? h?n h?p và du l?ch mang t?m vóc qu?c t?, bao g?m : khu trung tâm ?ô th? d?ch v? cao c?p; các khu du li?ch (resort) sinh tha?i biê?n, sinh tha?i ?â?m vi?nh, gi?i trí ??c thù vùng cát; các câu l?c b? thê? thao vùng bi?n, vùng v?nh, sân golf, v.v… có th? s? d?ng cho các gi?i thi ??u qu?c t?; các khu resort có t? ch?c vui ch?i, gia?i tri? có th??ng. Ngoài ra trong các khu resort nêu trên s? k?t h?p xây d?ng các khu bi?t th? (villas) ngh? d??ng cao c?p.

– ??a ?i?n : xã V?n Th? và V?n Th?nh, huy?n V?n Ninh, t?nh Khánh Hòa.

– Quy mô l?p quy ho?ch : Kho?ng 700ha.

Khu ?ô th? và du l?ch Tu?n L? – Hòn Ngang.

3.3 Khu du l?ch N?m Sao ??i Lãnh.

– Khu Du l?ch và ngh? d??ng N?m sao ??i Lãnh, xã ??i Lãnh, huy?n V?n Ninh, T?nh Khánh Hòa nh?m c? th? hóa ch? tr??ng quy ho?ch, ch?nh trang các khu ?ô th? và phát tri?n du l?ch Thành ph? Nha Trang.

– Khai thác hi?u qu? q?y ??t ?ô th? ?? xây d?ng m?t c?nh quan ??p nh?m thu hút khách du l?ch, bên c?nh vi?c ?n ??nh xây d?ng và phát tri?n cu?c s?ng c?a dân c? trong khu v?c xã ??i Lãnh v?i ch?t l??ng cu?c s?ng ngày càng t?t h?n.

– Xác ??nh tính ch?t, quy mô và h??ng phát tri?n không gian c?a khu quy ho?ch, làm c? s? cho vi?c qu?n lý s? d?ng ??t, qu?n lý xây d?ng ?ô th?, thu hút các nhà ??u t?, t?ng b??c xây d?ng xã ??i Lãnh theo quy ho?ch chung ?ã ???c phê duy?t.

– ??a ?i?m: Xã ??i Lãnh, huy?n V?n Ninh, t?nh Khánh Hòa.

– Quy mô quy ho?ch: 19,84 ha.


Khu du l?ch N?m Sao ??i Lãnh.
3.4 Khu du l?ch D?c L?t – Ph??ng Mai.

– Khu Du l?ch D?c L?t-Ph??ng Mai, th? x Ninh Hòa, t?nh Khánh Hòa n?m trong t?ng th? ??C KHU KINH T? V?nh B?c Vân Phong. Là m?t khu du l?ch ?a ch?c n?ng và d?ch v? cao c?p t?m c? qu?c t?; có các lo?i hình vui ch?i, gi?i trí hi?n ??i, du l?ch bi?n, h?i ngh? qu?c t?, h?i h?p, v?n hóa, bi?u di?n ngh? thu?t, d?ch v? – th??ng m?i, l?u trú, ngh? ng?i, ngh? d??ng ch?a b?nh.

– ??a ?i?m: Ph??ng Ninh H?i, th? xã Ninh Hòa, t?nh Khánh Hòa.

– Quy mô quy ho?ch: 162,88 ha.

Khu du l?ch D?c L?t Stefan Matteau Womens Jersey