Giá đất tăng hơn 100 lần ở Bắc Vân Phong: Sửng sốt cấm giao dịch

Ông Ph?m Thanh H?ng, Phó Ch? t?ch Công ty C? ph?n T?p ?oàn Th? k? CEN Group cho r?ng, thi?u cung nên giá b?t ??ng s?n t?ng là chuy?n bình th??ng… và ông ?ã ??a ra m?t ví d? gi?t mình v? giá ??t qua kh?o sát ? B?c Vân Phong.

Liên quan ??n vi?c v?a qua 3 ??a ph??ng là Qu?ng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang ?ã có l?nh t?m d?ng vi?c chuy?n ??i m?c ?ích s? d?ng ??t, chuy?n nh??ng ??t ? các ??a ph??ng d? ki?n tr? thành ??c khu kinh t? khi th? tr??ng b?ng lên c? s?t, giá t?ng m?nh… các doanh nghi?p b?t ??ng s?n ti?p t?c có nh?ng ý ki?n chia s? t?i Di?n ?àn b?t ??ng s?n v?a di?n ra t?i Hà N?i.

Ông Ph?m Thanh H?ng, Phó Ch? t?ch Công ty C? ph?n T?p ?oàn Th? k? CEN Group cho bi?t, chúng ta ?ang c? g?ng tuân th? quy lu?t khách quan c?a kinh t? th? tr??ng. Vì th?, vi?c ph?i tôn tr?ng quy t?c th? tr??ng, quy lu?t cung c?u là r?t quan tr?ng ?i?u ti?t toàn b? các hành vi, giá c?, lu?ng ti?n c?a các nhà ??u t?.

B?t k? th? tr??ng nào nh? ch?ng khoán, vàng b?c ?á quý, ngo?i t?, b?t ??ng s?n ??u bi?n thiên và may m?n kinh t? th? tr??ng không bi?n thiên m?t cách tuy?n tính.

Cái hay ? ?ây là bi?n thiên theo chu kì hình sin, không cùng pha, không cùng biên ?? nên có lúc ch?ng khoán lên, b?t ??ng s?n xu?ng, và có khi b?t ??ng s?n xu?ng thì vàng b?c, ngo?i t? lên…”, ông H?ng phân tích.

“Quy lu?t cung c?u s? quy ??nh t?t c?. N?u ngu?n cung ??, cân b?ng v?i c?u thì ??t m?c bình ?n nh?t ??nh. Thi?u ho?c th?a s? ?nh h??ng ??n th? tr??ng.

N?u chúng ta hi?u ???c quy lu?t bi?n ??ng th? tr??ng thì bao gi? tr?ng thái cân b?ng này là tr?ng thái cân b?ng ??ng và r?t mong manh, t?n t?i trong th?i gian ng?n. Thi?u thì s? b? sung, b? sung quá ?à thì s? th?a, ?ó là quy lu?t hình sin.

Phó Ch? t?ch CEN Group cho r?ng: Chúng tôi có mu?n thay ??i quy lu?t th? tr??ng c?ng không ???c. Quy lu?t th? tr??ng v?n ??ng m?t cách khách quan vì v?y chúng tôi s? ch? có th? t? v?n th?i ?i?m cho các nhà ??u t? tham gia hay rút kh?i th? tr??ng.

N?u chúng tôi có th? làm t?ng ???c th? tr??ng b?ng cách “th?i giá” nào ?ó thì m?t l?c l??ng nào ?ó ??c bi?t là Nhà n??c s? b?ng hàng lo?t các công c? v? mô, b?ng chính sách c?ng có th? làm ???c. Nh?ng th?c t? nhà n??c không th? ki?m soát ???c b?i ?ã g?i là quy lu?t khách quan thì không th? có th? l?c nào can thi?p ???c.

Ông H?ng ??a ra d?n ch?ng v? vi?c ?ã có kh?o sát khá chi ti?t giá ??t ? B?c Vân Phong (Khánh Hòa) và giá ??t ? ?ó ?ã t?ng h?n 100 l?n m?i mét vuông trong th?i gian 2 n?m qua.

C? th?, t? 200.000 ??ng/m2 ? khu tái ??nh c? th? tr?n Tu?n L?, m?t m?nh ??t ? m?t ti?n 10 m sâu 20m, 2 n?m tr??c có giá 40-50 tri?u ??ng/lô, n?m 2017 t?ng lên 400 tri?u ??ng (g?p 10 l?n) và n?m nay v?n m?nh ??t ?ó ?ã có giá 5,5 t? ??ng.

“Toàn b? th? tr?n ?ó có kho?ng 3.000 h? dân, t?t c? 111.000 ha n?m trong quy ho?ch ch?a bi?t ? ?âu.

Câu chuy?n có t? n?m 2006 có ch? tr??ng, 2009 có quy ho?ch s? b?, 2017 có ?i?u ch?nh, 2018 chu?n b? phê duy?t thì chúng ta v?n ch?a nhìn th?y s?n ph?m c?a b?t k? m?t d? án nào hay khu ?ô th?, ??t ?ai nào cùng ra th? tr??ng ?? ?áp ?ng c?n khát c?a các nhà ??u t?. Thi?u cung t?ng giá là chuy?n bình th??ng”, ông H?ng nói.

T??ng t?, v?i Vân ??n nghe phong phanh có quy ho?ch trong khi ngu?n cung ch?a có thì t?ng giá là chuy?n d? hi?u.

“Tôi cho r?ng v?n là y?u t? quan h? cung c?u. N?u chúng ta tác ??ng vào y?u t? khách quan, cung c?u ?ó b?ng vi?c minh b?ch ngu?n cung cho nhi?u nhà ??u t? phát tri?n khu ?ã s? b? quy ho?ch r?i tr??c khi ??a ra nh?ng quy?t ??nh phê duy?t v? ch? tr??ng, lu?t, chính sách ?u ?ãi v?i ??c khu thì s? ki?m soát tình hình này t?t h?n nhi?u so v?i vi?c ?? th? tr??ng t? ??ng t?ng giá, t? ??ng khan hi?m m?t cách thi?u ki?m soát nh? th? này”, ông H?ng nói thêm.

Liên quan ??n v?n ?? này, ông Nguy?n Th? ?i?p – Ch? t?ch H?QT Công ty CP Reenco Sông H?ng l?i cho r?ng, 3 ??c khu v?a qua lên giá là hi?n t??ng ?áng m?ng, ti?m n?ng l?n, c? h?i l?n, tín hi?u t?t. Chính nhà ??u t? trong n??c làm m?i cho nhà ??u t? n??c ngoài.

“T?nh Qu?ng Ninh ra quy?t ??nh ng?ng giao d?ch. Nói v? gi?i pháp thì ?ây không ph?i gi?i pháp t?t b?i chúng ta ph?i tuân th? quy lu?t th? tr??ng, có cung thì có c?u. Chúng ta c?n qu?n lý ch?t ch? v? pháp lý, mua bán ph?i có thu?. Th?i bu?i hi?n nay chúng ta ph?i hòa nh?p v?i qu?c t?. Kinh t? th? tr??ng là kim ch? nam chúng ta c?n tuân th?”, ông ?i?p nói.

Chia s? thêm v? v?n ?? này, ông Nguy?n Anh Tu?n – Phó Ch? t?ch HD MON Holdings cho bi?t, hi?n nay, HD MON Holdings c?ng là m?t trong nh?ng nhà ??u t? ??u tiên ??u t? vào Vân ??n.

M?t trong nh?ng khó kh?n c?a các khu Vân ??n, B?c Vân Phong và Phú Qu?c mà ??n v? này g?p ph?i ?ó chính là ch?a xong quy ho?ch chung mà giá ??t b? ??y lên nh? v?y s? làm khó doanh nghi?p khi h? vào th?c hi?n ??u t? vào các d? án.

“K? c? sau này khi t?nh ??ng ra gi?i phóng m?t b?ng giao ??t cho nhà ??u t? h? s? g?p r?t nhi?u khó kh?n. B?i, n?u khi giá ??t b? ??y cao lên nh? v?y, mà nh? nhà ??u t? mua ph?i ??t không ph?i là ??t ? mà là khu công viên, hay công trình cây xanh, nhà ??u t? s? b? l? r?t l?n.

Chính vì v?y, vi?c UBND t?nh ra công v?n d?ng chuy?n nh??ng là nh?m b?o v? nhà ??u t? ch? không ph?i là kìm hãm th? tr??ng”, Phó Ch? t?ch HD MON Holdings nói. Grant Fuhr Jersey