Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa: Nên làm trước 1 đặc khu để rút kinh nghiệm

Theo Lu?t s? Tr??ng Quang Ngh?a, không nên làm ??ng lo?t 3 ??c khu mà ch? nên làm tr??c m?t ??c khu ?? rút kinh nghi?m r?i sau ?ó m?i làm ti?p.

??ng tình v?i nhi?u ??i bi?u Qu?c h?i, lu?t s? Tr??ng Tr?ng Ngh?a cho r?ng, chúng ta c?n có nh?ng bi?n pháp ??t phá trong thu hút ??u t? trong n??c và n??c ngoài ?? có ngu?n l?c phát tri?n ??t n??c trong hàng ch?c n?m t?i.

Ch? tr??ng thành l?p các ??n v? hành chính – kinh t? ??c bi?t hay các ??c khu kinh t? c?ng nh?m m?c ?ích này. Nh?ng th?c ti?n c?ng ?ã có nhi?u d? án có ch? tr??ng ?úng nh?ng l?i th?t b?i gây nhi?u t?n th?t do khâu t? ch?c, th?c hi?n.

Do ?ó, dù là d? th?o lu?t ?ã có ti?p thu ý ki?n c?a các ??i bi?u Qu?c h?i, có ?i?u ch?nh và tôi phát bi?u tán thành nh?ng ch?nh s?a ?ó, nh?t là v? ??t ?ai, v? nhà ? và tôi không tán thành ?? ngh? ?u ?ãi nhi?u h?n v? v?n ?? này.

??i bi?u này ?? ngh? b? th?i h?n giao ??t 99 n?m b?i không có vòng ??i d? án ??u t? nào dài nh? v?y. Th?i h?n này, th?c ch?t là ?u ?ãi b? sung ?? nhà ??u t? chuy?n nh??ng sau khi khai thác xong ho?c thay ??i d? án gi?a ch?ng mà không ph?i thu h?i ??t.

Ngoài ra, quan ?i?m ?? án cho r?ng khi dành nhi?u ?u ?ãi s? góp ph?n b?o v? ch? quy?n thì ch? ?úng m?t n?a khi có nh?ng qu?c gia ??n, ?i ch? quan tâm t?i l?i ích kinh t?, nh?ng có qu?c gia l?i c?n tài nguyên, lãnh th? n??c khác.

C?ng theo ông, d? lu?t hi?n dành nhi?u ?u ?ãi khá d? dãi cho các nhà ??u t? n??c ngoài. Do ?ó, ban so?n th?o c?n rà soát ch?t ch? nhà ??u t? chi?n l??c, ?? ??c khu thu hút nhà ??u t? công ngh? cao l?a ch?n ??c khu ch? không ch? thu hút các nhà ??u t? b?t ??ng s?n, casio. L? trình thành l?p các ??c khu ch? nên làm tr??c 1 ??c khu ?? rút kinh nghi?m ch? không nên làm ??ng lo?t.

“Lò nóng l?m r?i, không ai mu?n có thêm c?i sau khi 3 ??c khu ra ??i. Do ?ó, chúng ta làm lu?t r?i m?i xem xét ngh? quy?t l?p ??c khu, b? ph?n ??i bi?u ch?a k?p xem xét h?t. Vì v?y, chúng ta nên thông qua lu?t này trong k? h?p t?i cùng v?i ?? án l?p 3 ??c khu nh? th? c? tri s? yên tâm h?n”, ông Ngh?a nói.

Bình An
Theo Nh?p s?ng kinh t?

 Ahkello Witherspoon Jersey