Căn hộ 35 m2 tiện nghi như nhà rộng

C?n nhà ch?t h?p nh?ng có ?? các phòng thoáng r?ng do bi?t t?n d?ng tr?n nhà cao.

C?n chung c? ? Kiev (Ukraine) ch? r?ng 35 m2 nh?ng l?i có ?u ?i?m l?n là tr?n cao 3,9m. KTS Ivan Yunakov ?ã t?n d?ng l?i th? này ?? làm gác xép, t?ng thêm di?n tích s? d?ng cho gia ch?.

Ch? nhà ch? s?ng m?t mình nên ng??i thi?t k? không b? trí bàn v?i các gh? xung quanh theo cách thông th??ng. Thay vào ?ó, m?t chi?c bàn ???c ??t ngay sau sofa ?? cho 2-3 ng??i ng?i. ?ó c?ng là ch? phân cách phòng khách và b?p n?u.

?i?m nh?n ?n t??ng nh?t c?a nhà là gác xép r?ng 13 m2 làm n?i ng? ngh?.

C?u thang ???c làm d?ng t?m thép nên có th? ??t t? ?? trang trí phía d??i. ?ây là góc ??c sách th? giãn lý t??ng cho ch? nhà. Bên c?nh là m?t phòng thay ?? khá r?ng.

?? t?o cá tính cho ngôi nhà, ki?n trúc s? s? d?ng nh?ng m?ng t??ng g?ch m?c k?t h?p v?i các s?c xanh ??m.

C?n h? có nh?ng khung c?a cao, b?i v?y, ng??i thi?t k? h?n ch? b? trí ?? ??c ? các khu v?c h??ng t?i c?a s? ?? t?n d?ng t?i ?a ánh sáng và t?m nhìn ??p.

Trên gác xép b? trí ???c gi??ng ng? và c? t? ?? ??.

 Akiem Hicks Womens Jersey