PH Nha Trang – Nhà ở Xã Hội CAO CẤP cho người có thu nhập THẤP – LH: 090.1919.767

  • Giá:

  • Diện tích: 60 m2

  • Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu - Nha Trang - Khánh Hòa

  • Tên liên hệ: Mr Hải

  • Điện thoại: 090.1919.767

  • Email: hoanggiang.nhatrang@gmail.com

ph-nha-trang

Tên d? án : CHUNG C? XÃ H?I P.H
Ch? ??u t? : Công ty c? ph?n t?p ?oàn ??u t? P.H
V? trí : 11 Võ Th? Sáu - Nha Trang
Quy mô : 3 block 26 t?ng, 1.145 c?n h?
Th? t?c ??ng ký mua nhà ? xã h?i PH Nha Trang - chung c? P.H Nha Trang nh? sau:
1. Là ng??i dân có h? kh?u t?i Khánh Hòa ho?c t?m trú ?? t? 12 tháng tr? lên.
2. Ch?a có nhà ? ho?c ??t th? c? t?i Khánh Hòa
3. Không ?óng thu? thu nh?p cá nhân th??ng xuyên.
4. Có nguy?n v?ng mua chung c? PH Nha Trang
Th? t?c nhanh g?n l?, không gi?ng nh?ng d? án khác.
Quy?n l?i ??c bi?t: 
1. ???c quy?n chuy?n nh??ng cho bên th? 3 n?u không còn nhu c?u ?? ? mà không ràng bu?c th?i gian s? h?u.
2. Ngân hàng h? tr? cho vay 80% giá tr? c?n h? v?i lãi xu?t ch? 4,8%/n?m trong 25 n?m.
3. Nhân viên CSKH s? liên h? và t? v?n k? càng và chính xác nh?t cho khách hàng quan tâm.
Ch? c?n ?? l?i thông tin liên h? chúng tôi s? g?i l?i ngay cho b?n.
Ho?c g?i ngay vào s? 090.1919.767ph-nha-trang

 Dee Ford Jersey