Những tuổi xây nhà đẹp nhất trong năm Đinh Dậu 2017

Nh?ng tu?i xây nhà ??p nh?t trong n?m ?inh D?u 2017? Bác nào ??nh d?ng nhà n?m nay thì xem tham kh?o và chia s? cho ng??i nhà cùng bi?t nhé Xem gi?i thích t? các chuyên gia phong th?y t?i ?ây:

Theo phong th?y nhà ? ph??ng ?ông thì nh?ng tu?i không ph?m vào ba h?n Tam Tai, Kim Lâu và Hoang ?c trong n?m là tu?i xây nhà ??p nh?t.

Ng??i Vi?t quan ni?m r?ng, n?u xây nhà vào n?m ??p, tu?i ch? nhà không ph?m các nguyên t?c phong th?y s? giúp quá trình xây d?ng ngôi nhà ???c thu?n bu?m xuôi gió, không g?p tr?c tr?. ??ng th?i, khi vào ?, gia ch? s? có cu?c s?ng bình yên, tài l?c d?i dào viên mãn.

Trong ba h?n tu?i thì hoang ?c có ngh?a là ngôi nhà hoang. Vì th?, gia ch? nên tránh làm nhà vào các n?m ph?m ph?i Hoang ?c. Trong n?m 2017, các tu?i sau là ph?m vào Hoàng ?c: 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42 , 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75.

tu?i xây nhà ??p
N?u không ???c tu?i xây nhà ??p, gia ch? có th? làm th? t?c m??n tu?i. ?nh minh h?a

N?u gia ch? làm nhà vào n?m ph?m Tam Tai s? d? g?p ?i?u không may hay g?p các tai h?a không l??ng tr??c ???c. Cách tính n?m Tam Tai nh? sau: Ng??i sinh n?m Thân, Tý, Thìn s? ph?m Tam Tai vào các n?m D?n, Mão, Thìn; Ng??i sinh n?m T?, D?u, S?u s? ph?m Tam Tai vào các n?m H?i, Tý, S?u; Ng??i sinh n?m H?i, Mão Mùi s? ph?m Tam Tai vào các n?m T?, Ng?, Mùi; Ng??i sinh n?m D?n, Ng?, Tu?t s? ph?m Tam Tai vào các n?m Thân, D?u, Tu?t.

M?t h?n quan tr?ng n?a là kim lâu, kim lâu. Có 4 d?ng ph?m kim lâu nh? sau: Tu?i Kim Lâu 1 ( Kim Lâu Thân) mang ??n tai h?a cho b?n thân ng??i làm nhà; Tu?i Kim Lâu 3 (Kim Lâu Thê) mang ??n tai h?a cho v? c?a ch? nhà; Tu?i Kim Lâu 6 (Kim Lâu T?) mang h?i cho con cái c?a ch? nhà; Tu?i Kim Lâu 8 (Kim Lâu L?c Súc) mang h?i cho v?t nuôi, làm ?n th?t bát.

Cách tính tu?i kim lâu th??ng d?a vào nguyên lý C?u Cung theo C?u tinh ??. N?u ai không thông th?o v? Phong Th?y thì có th? làm theo cách tính ??n gi?n qua ví d? c? th? nh? sau: Ch? nhà sinh n?m: 1983 => tu?i âm c?a s? là: 2017-1983+1=35 (tu?i). 3+8 = 8: Nh? v?y n?u xây nhà ch? nhà b? ph?m Kim Lâu l?c súc, h?i cho v?t nuôi làm ?n th?t bát.

Các chuyên gia phong th?y cho bi?t, xét theo các ?i?u ki?n trên thì n?m nay các tu?i t?t có th? ??ng th? xây nhà bao g?m: ng??i sinh n?m 1948 (M?u Tý); n?m 1951 (Tân Mão); n?m 1957 (?inh D?u); n?m 1959 (K? H?i); n?m 1960 (Canh Tý); n?m 1969 (K? D?u); n?m 1975 (?t Mão); n?m 1984 (Giáp Tý); n?m 1987 (?inh Mão); n?m 1993 (Quý D?u) và n?m 1996 (Bính Tý).

N?u n?m nay b?n mu?n xây nhà nh?ng tu?i b? ph?m vào các h?n x?u trên thì có th? m??n tu?i ng??i thân trong gia ?ình, trong n?i t?c, g?n nhà b?n. Khi m??n tu?i nên l?u ý ch?n nh?ng ng??i l?n tu?i h?n tu?i mình và t?t nh?t là nam gi?i. Nên ch?n ng??i có cu?c s?ng khá gi?, tính tình phóng khoáng, r?ng rãi. L?u ý, ng??i cho m??n tu?i không ???c cho ng??i khác cùng m??n tu?i trong th?i gian mà ng??i m??n tr??c ch?a làm nhà xong.

(Theo phununews.vn)

 Boston Red Sox Womens Jersey