Có phải nộp lại tiền sử dụng đất đã được giảm khi bán đất?

H?i: Tôi là th??ng binh h?ng 2. Vào n?m 2015, tôi ???c c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t và ???c gi?m 80% ti?n s? d?ng ??t. Nay, tôi mu?n chuy?n nh??ng l?i m?nh ??t này thì có ph?i n?p l?i s? ti?n s? d?ng ??t ?ã ???c gi?m không?

Nguy?n Ti?n S?m (H?i Phòng)

Ng??i ???c gi?m ti?n s? d?ng ??t trong nhóm ??i t??ng có công v?i cách m?ng không ph?i n?p l?i kho?n ???c gi?m khi bán l?i m?nh ??t. ?nh minh h?a. Ngu?n: internet

Tr? l?i:

Theo quy ??nh t?i Kho?n 1, ?i?u 1 Pháp l?nh s? 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 s?a ??i Kho?n 1, ?i?u 2 Pháp l?nh s? 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 c?a ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i thì ng??i có công v?i cách m?ng g?m các ??i t??ng sau:

…g) Th??ng binh, ng??i h??ng chính sách nh? th??ng binh;

h) B?nh binh;…

Kho?n 1, ?i?u 110 Lu?t ??t ?ai s? 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 có nêu quy ??nh, vi?c mi?n, gi?m ti?n s? d?ng ??t, ti?n thuê ??t ???c th?c hi?n trong tr??ng h?p s? d?ng ??t ?? th?c hi?n chính sách nhà ?, ??t ? ??i v?i ng??i có công v?i cách m?ng, h? gia ?ình nghèo…

Ngh? ??nh s? 45/2014/N?-CP ngày 15/5/2014 c?a Chính ph? v? thu ti?n s? d?ng ??t có nêu quy ??nh nh? sau:

?i?u 2. ??i t??ng thu ti?n s? d?ng ??t

1. Ng??i ???c Nhà n??c giao ??t ?? s? d?ng vào các m?c ?ích sau ?ây:

a) H? gia ?ình, cá nhân ???c giao ??t ?;…

?i?u 11. Mi?n ti?n s? d?ng ??t

Mi?n ti?n s? d?ng ??t trong nh?ng tr??ng h?p sau ?ây:

1. Mi?n ti?n s? d?ng ??t trong h?n m?c giao ??t ? khi s? d?ng ??t ?? th?c hi?n chính sách nhà ?, ??t ? ??i v?i ng??i có công v?i cách m?ng thu?c ??i t??ng ???c mi?n ti?n s? d?ng ??t theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? ng??i có công;…”.

?i?u 12. Gi?m ti?n s? d?ng ??t

…2. Gi?m ti?n s? d?ng ??t ??i v?i ??t ? trong h?n m?c giao ??t ? (bao g?m giao ??t, chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t, c?p Gi?y ch?ng nh?n cho ng??i ?ang s? d?ng ??t) ??i v?i ng??i có công v?i cách m?ng mà thu?c di?n ???c gi?m ti?n s? d?ng ??t theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? ng??i có công…

C?n c? vào các quy ??nh nêu trên, ??i chi?u v?i tr??ng h?p c?a ông Nguy?n Ti?n S?m, n?u ông là th??ng binh h?ng 2 ?ã ???c mi?n, gi?m ti?n s? d?ng ??t ??i v?i ng??i có công v?i di?n tích ??t ???c giao trong h?n m?c theo quy ??nh c?a Lu?t ??t ?ai thì khi chuy?n nh??ng l?i quy?n s? d?ng m?nh ??t này cho ng??i khác, ông S?m s? không ph?i n?p l?i s? ti?n s? d?ng ??t mà ông ?ã ???c mi?n, gi?m tr??c ?ó theo quy ??nh tr??c th?i ?i?m chuy?n nh??ng.

C?c Thu? TP H?i Phòng
(Theo Chinhphu.vn)

 Jeff Beukeboom Jersey