4 nguyên nhân chủ yếu khiến nhà khó bán

Có nhi?u y?u t? ?nh h??ng ??n vi?c bán nhà thành công nh? giá c?, v? trí, phong th?y… Tuy nhiên, c?ng có nh?ng chi ti?t r?t nh? khác mà nhi?u ch? nhà th??ng b? qua khi?n ngôi nhà rao bán mãi v?n không tìm ???c ch? nhân m?i.
4 nguyên nhân khi?n nhà khó bán
4 nguyên nhân ch? y?u khi?n nhà khó bán

Nhà khó bán do b? h? h?ng, xu?ng c?p

Nh?ng ng??i có kinh nghi?m bán nhà cho bi?t, vi?c không s?a sang, nâng c?p ngôi nhà tr??c khi bán là m?t sai l?m nghiêm tr?ng khi?n nhà khó bán. “Hình th?c ??p” chính là y?u t? ??u tiên khi?n khách hàng yêu thích c?n nhà c?a b?n, chính vi?c này c?ng khi?n nhà bán ???c giá h?n.

Song, ?i?u ?ó không có ngh?a là b?n ph?i chi ra m?t kho?n ti?n l?n ?? tân trang l?i toàn b? ngôi nhà. B?n có th? làm nh?ng vi?c ??n gi?n và ít t?n kém nh? s?n l?i t??ng, s?a nh?ng vòi n??c b? r?, thay bóng ?èn, ? ?i?n ?ã h?ng, b? và thay th? nh?ng t?m rèm c?a ?ã quá c?…

Nhà c?a b?a b?n, lu?m thu?m

4 nguyen nhan chu yeu khien nha kho ban

Tâm lý ng??i mua luôn mu?n có m?t ngôi nhà thoáng ?ãng, s?ch s? và g?n gàng. Chính vì v?y, vi?c ?? nhà c?a lu?m thu?m, b?n th?u s? gây ?n t??ng x?u cho h?, khi?n khách hàng “m?t ?i không tr? l?i”, còn ngôi nhà mãi trong tình tr?ng rao bán.

Tr??c khi ti?n hành cho khách xem nhà, hãy b? b?t nh?ng món n?i th?t ?ã c? không dùng ??n, d?n d?p nhà c?a g?n gàng, s?p x?p ?? ??c th?t h?p lý ?? ngôi nhà trông r?ng rãi, sáng s?a. Vi?c này không h? t?n m?t kho?n phí nào nh?ng nó l?i là m?t ?i?m c?ng l?n, t?o ?n t??ng t?t cho ng??i mua.

Nhà khó bán do giá quá cao

4 nguyen nhan chu yeu khien nha kho ban

M?t sai l?m “ch?t ng??i” mà nhi?u ng??i bán th??ng m?c ph?i chính là t? ý ??nh giá cho c?n nhà c?a mình mà không tham kh?o khung giá c?a th? tr??ng c?ng nh? ý ki?n c?a chuyên gia. ?i?u này th??ng d?n ??n vi?c ngôi nhà ???c bán v?i giá quá cao.

Mua bán nhà ??t là m?t giao d?ch có giá tr? l?n, ng??i mua nhà th??ng ph?i cân nh?c ch?n l?a ngôi nhà phù h?p nh?t trong r?t nhi?u b?t ??ng s?n ?ang rao bán. M?c giá “c?t c?” cho m?t ngôi nhà bình th??ng s? khó h?p d?n khách hàng và làm gi?m h?ng thú ngay trong l?n ??u xem nhà. Vì th?, hãy tham kh?o th?t k? giá nhà ??t trong khu v?c, h?i ý ki?n c?a nh?ng ng??i môi gi?i b?t ??ng s?n có kinh nghi?m ?? ??a ra m?t con s? h?p lý.

Bán nhà nh?ng không qu?ng cáo

4 nguyen nhan chu yeu khien nha kho ban

M?t trong nh?ng nguyên nhân chính khi?n nhà khó bán chính là không ???c ti?p c?n các kênh qu?ng cáo. Bán nhà không ch? ??n gi?n là ??ng m?t t?m b?ng qu?ng cáo treo tr??c c?a r?i ng?i ch? khách hàng t? tìm ??n.

Vi?c tìm mua nhà hi?n nay ?ã khác tr??c r?t nhi?u, khách hàng không có th?i gian ?? ?i ??n t?ng n?i h?i th?m t?ng nhà. Thay vào ?ó, h? s? tìm ki?m và ch?n l?c nh?ng b?t ??ng s?n phù h?p trên các kênh ??ng tin mua bán nhà ??t. Do ?ó, hãy tìm ??n kênh môi gi?i ??a ?c, ??ng tin rao bán trên m?ng ?? ngôi nhà c?a b?n nhanh chóng ??n tay nh?ng ng??i ?ang có nhu c?u.

HappyReal theo Trí Th?c Tr?

 Michael Pineda Authentic Jersey