Thủ tướng mong muốn Khánh Hòa là hình mẫu của chính quyền đối thoại

(Chinhphu.vn) – “Chính quy?n c?a chúng ta ph?i cùng lo, cùng làm, cùng chia s?, t?ng c??ng ??i tho?i, cung c?p thông tin, tháo g? khó kh?n, tránh thanh tra, ki?m tra ch?ng chéo”, Th? t??ng nói.

Th? t??ng Nguy?n Xuân Phúc ?? ngh? Khánh Hòa ph?i ti?p t?c phát tri?n m?nh doanh nghi?p, khuy?n khích kh?i nghi?p, coi phát tri?n doanh nghi?p là then ch?t trong phát tri?n kinh t?. ?nh: VGP/Quang Hi?u

Chi?u nay, 28/2, t?i TP. Nha Trang, Th? t??ng Nguy?n Xuân Phúc và ?oàn công tác Chính ph? có bu?i làm vi?c v?i lãnh ??o ch? ch?t t?nh Khánh Hòa.

Theo báo cáo do Ch? t?ch UBND t?nh Lê ??c Vinh trình bày, Khánh Hòa có ti?m n?ng l?n ?? phát tri?n du l?ch-d?ch v?. N?m 2016, toàn t?nh ?ón 4,5 tri?u l??t khách v?i doanh thu du l?ch ??t kho?ng 13.000 t? ??ng. Nha Trang, Khánh Hòa ???c xác ??nh là m?t trong 10 trung tâm du l?ch-d?ch v? l?n c?a c? n??c.

Tuy nhiên, thành ph? Nha Trang trong th?i gian qua, v?i s? l??ng khách du l?ch t?ng ??t bi?n, k?t h?p v?i ??c thù v? ??a lý hành chính, dân c?, làm cho c? s? h? t?ng giao thông b? quá t?i, gây ra tình tr?ng ách t?c giao thông, ??c bi?t trong các ngày l? t?t, ngày ngh? cu?i tu?n.

T?nh cho bi?t, l??ng khách ??n C?ng hàng không qu?c t? Cam Ranh ?ã gia t?ng ??t bi?n th?i gian qua, d?n ??n tình tr?ng quá t?i. N?m 2016 là 30.500 l??t, t?ng 66% so v?i n?m 2015 và d? ki?n n?m 2017 là 36.000 l??t.

T?nh ?ã tri?n khai m?t s? d? án ?? kh?c ph?c tình tr?ng trên, nh?ng ngu?n l?c c?a ??a ph??ng có h?n, c?n s? h? tr? t? Trung ??ng.

T?nh cho bi?t, ga Nha Trang hi?n n?m trong khu v?c trung tâm thành ph?, v?i s? l??ng tàu ra vào ga có t?n su?t l?n nên th??ng xuyên gây ùn t?c và m?t an toàn giao thông. Do ?ó, vi?c di d?i ga và các công trình liên quan ra kh?i trung tâm thành ph? c?n thi?t. T?nh ki?n ngh? Th? t??ng, B? GTVT xem xét ?i?u ch?nh, b? sung quy ho?ch ???ng s?t và t? ch?c di d?i ga Nha Trang ra kh?i n?i thành theo hình th?c ??i tác công-t? (PPP).

?ng h? h??ng ?i nh?m vào du l?ch c?a Khánh Hòa, ý ki?n các thành viên ?oàn công tác cho r?ng ?ây là h??ng ?i b?n v?ng. T?nh ?ã khai thác t?t ti?m n?ng, l?i th? v? kinh t? bi?n và du l?ch v?i công nghi?p và d?ch v? chi?m 90%. Do ?ó, t?nh ph?i l?u ý ki?m soát, b?o v? môi tr??ng, nh?t là môi tr??ng bi?n; phát tri?n kinh t? nh?ng không “hy sinh” môi tr??ng. Các ý ki?n c?ng t?p trung góp ý vào quy ho?ch c?a Khánh Hòa, nh?t là quy ho?ch thành ph? Nha Trang, c?ng nh? m?t s? bi?n pháp ?? t?nh thu hút thêm ngu?n l?c cho phát tri?n.

Nh?n m?nh tinh th?n ch? y?u t?o c? ch? h?n là cho v?n khi mà ngân sách còn g?p nhi?u khó kh?n, Th? t??ng ?ã ch? ra m?t s? m?t ???c c?ng nh? t?n t?i, b?t c?p c?a Khánh Hòa.

Theo Th? t??ng, t?nh có nhi?u l?i th?, nh? kinh t? bi?n, du l?ch, th?y s?n, ngu?n nhân l?c, h? t?ng khá toàn di?n (có sân bay, c?ng bi?n, ???ng s?t, ???ng b?).

T?nh ?ã ch?n h??ng ?i t?t v?i t? l? công nghi?p, d?ch v? chi?m trên 90%. T?nh ?ã quan tâm công tác b?o v? môi tr??ng, gi? gìn an ninh tr?t t?, nh?t là cho du khách, thu ngân sách.

Tuy nhiên, v? khó kh?n, thách th?c, m?c dù t?nh có sân bay, c?ng bi?n, ???ng b?, ???ng s?t… nh?ng mâu thu?n gi?a phát tri?n h? t?ng v?i s? phát tri?n c?a các ngành kinh t? ?ang là v?n ?? ??t ra. M?t s? ch? tiêu phát tri?n kinh t?-xã h?i ch?a ??t, c?n c? g?ng h?n nh? kim ng?ch xu?t kh?u, t? l? gi?m nghèo, du l?ch phát tri?n nhanh m?i chi?m 10% GDP.

Trong qu?n lý còn nhi?u b?t c?p, ch?a tr? thành hình m?u v? phát tri?n du l?ch b?n v?ng. Môi tr??ng ??u t? kinh doanh có c?i thi?n nh?ng ch?a ?áp ?ng ???c yêu c?u phát tri?n, các ch? s? còn ? m?c th?p.

?nh: VGP/Quang Hi?u

V? ??nh h??ng nhi?m v?, gi?i pháp th?i gian t?i, Th? t??ng nói: Chúng ta ph?i ??t v?n ?? Khánh Hòa phát tri?n m?nh thì ?óng góp cho mi?n Trung và c? n??c phát tri?n. Tôi ?? ngh? các ??ng chí t?p trung phát tri?n c? 3 m?i theo th? t? là du l?ch, công nghi?p, nông nghi?p và nông thôn. “Tuy nông nghi?p, nông thôn c? c?u r?t nh?, nh?ng nông dân ? ?ó r?t ?ông, ít ra là g?n 2/3 thì các ??ng ý c?n l?u ý. N?u Nha Trang phát tri?n v?i quy mô l?n, cao, t?t, nh?ng mà ? nông thôn ?ói nghèo, x? xác thì không t?t trong ch? ??o chung”.

Th? t??ng ?? ngh? ph?i t?p trung tri?n khai th?c hi?n ??ng b?, sáng t?o, hi?u qu? các ngh? quy?t, gi?i pháp ?? ra t?i ??i h?i ??ng l?n th? XII c?ng nh? ??i h?i ??ng b? t?nh l?n th? XVII.

Ph?i t?p rà l?i Ngh? quy?t 19, 35, 60 c?a Chính ph? v? c?i thi?n môi tr??ng ??u t?, kinh doanh, h? tr? phát tri?n doanh nghi?p, ??y m?nh gi?i ngân v?n ??u t? công.

Chính ph? ?ã ban hành Ngh? quy?t 100 v? ch??ng trình hành ??ng th?c hi?n Ngh? quy?t Trung ??ng thì UBND t?nh c?ng c?n có ch??ng trình hành ??ng th?c hi?n Ngh? quy?t này, ?? s? ch? ??o ??ng b? h?n.

Khánh Hòa ph?i ti?p t?c phát tri?n m?nh doanh nghi?p, khuy?n khích kh?i nghi?p, coi phát tri?n doanh nghi?p là then ch?t trong phát tri?n kinh t?. Ph?i ph?n ??u ??t m?c tiêu ??n n?m 2020 có kho?ng 25.000- 30.000 doanh nghi?p.

“Mu?n phát tri?n nông nghi?p nông thôn thì ph?i ??a doanh nghi?p vào, c?ng c? h?p tác xã. N?u ?? h? nh? l?, t?ng m?nh ru?ng nh? l? thì ch? thoát nghèo ???c ch? v??n lên làm giàu thì khó kh?n”, Th? t??ng nói.

T?nh c?n ti?p t?c ??y m?nh c?i cách hành chính, nâng cao n?ng l?c, hi?u qu? b? máy chính quy?n v?i tinh th?n xây d?ng Khánh Hòa là hình m?u c?a chính quy?n ??i tho?i, l?ng nghe và ??ng hành v?i doanh nghi?p, v?i ng??i dân. Ph?i ph?n ??u l?t vào t?p ??u trong b?ng x?p h?ng ch? s? c?i cách hành chính và x?p h?ng n?ng l?c c?nh tranh c?p t?nh.

“Chính quy?n c?a chúng ta ph?i cùng lo, cùng làm, cùng chia s?, t?ng c??ng ??i tho?i, cung c?p thông tin, tháo g? khó kh?n, tránh thanh tra, ki?m tra ch?ng chéo”, Th? t??ng nh?n m?nh.

Cho r?ng trong báo cáo t?nh ít ?? c?p ??n v?n ?? xã h?i hóa ,Th? t??ng nêu rõ, ph?i ??y m?nh công tác này, ?a d?ng hóa các hình th?c ??u t? trong t?t c? các l?nh v?c; ??ng th?i qu?n lý ch?t ch? và s? d?ng ngân sách ti?t ki?m, hi?u qu?. Xã h?i hóa c? trong h? t?ng kinh t? và h? t?ng xã h?i.

Th? t??ng c?ng ?? ngh? các b?, ngành ch?c n?ng xem xét vi?c b? trí v?n m?i ?? thu hút ngu?n l?c xã h?i ??u t? làm ???ng ven bi?n qua Khánh Hòa ?? ng??i dân h??ng l?i.

Bên c?nh ?ó, trong phát tri?n, t?nh c?n ??y m?nh tái c? c?u kinh t?, ?ây là vi?c l?n mà Khánh Hòa c?n ph?i t?p trung, tr??c h?t là t?p trung vào 2 l?nh v?c Khánh Hòa có th? m?nh là kinh t? bi?n và du l?ch. Ph?i ??a du l?ch th?c s? là ngành kinh t? ??ng l?c phát tri?n c?a Khánh Hòa. “Tôi ??a ra yêu c?u là các ??ng chí ??n n?m 2020 ph?i thu hút ít nh?t trên 10 tri?u khách, trong ?ó ph?i có trên 3 tri?u khách qu?c t?. Du l?ch ph?i ?óng góp t? 15 – 20% GDP c?a ??a ph??ng”.

T?nh c?n tái c? c?u nông nghi?p m?nh m? h?n, nghiên c?u xây d?ng các khu nông nghi?p công ngh? cao ?? ph?c v? du l?ch. Xây d?ng các vùng s?n xu?t nông nghi?p h?u c?.

Ph?i nghiên c?u l?i h??ng phát tri?n công nghi?p Khánh Hòa làm sao không ?nh h??ng ??n môi tr??ng và có chi?n l??c phát tri?n hàng l?u ni?m ph?c v? du l?ch. L?u ý phát tri?n công nghi?p qu?c phòng, h?u c?n qu?c phòng g?n v?i b?o v? ch? quy?n bi?n ??o.

?nh: VGP/Quang Hi?u

Th? t??ng nh?n m?nh xây d?ng Nha Trang thành thành ph? c?nh quan, nâng cao ch?t l??ng s?ng c?a ng??i dân, t?ng thêm tính h?p d?n trong phát tri?n. Xây d?ng môi tr??ng chi?n l??c ? Khánh Hòa, ? Nha Trang nh? th? nào thì c?n làm rõ h?n ?? phát tri?n m?nh, nhanh, t?c ?? cao nh?ng mà môi tr??ng bi?n, môi tr??ng s?ng là ?n t??ng ??i v?i ng??i dân, khách du l?ch. ?ây là bài toán r?t hóc búa gi?a phát tri?n kinh t? và b?o v? môi tr??ng.

?i li?n v?i phát tri?n là t?ng c??ng qu?n lý quy ho?ch, có s? ?i?u ch?nh phù h?p ??ng b? gi?a h? t?ng và ?ô th?. C?ng v? v?n ?? này, Th? t??ng ?ánh giá cao Khánh Hòa ?ã di d?i tr? s? các c? quan hành chính ? ???ng Tr?n Phú ?? dành khu v?c ??p nh?t, t?t nh?t ?? phát tri?n du l?ch, gi?i quy?t vi?c làm. “Không ph?i c? v? trí t?t thì ?? làm c? s? c?a c? quan hành chính”, Th? t??ng nói.

Bên c?nh ?ó, t?nh c?n gi? v?ng an ninh tr?t t?, b?o ??m an toàn cho du khách, không ?? t?i ph?m l?ng hành.

 Khánh Hòa là t?nh duyên h?i Nam Trung B? v?i b? bi?n dài 385km, dân s? 1,2 tri?u ng??i. N?m 2016, t?c ?? t?ng tr??ng kinh t? (GRDP) t?ng 9,31%. Kim ng?ch xu?t kh?u hàng hóa 1,2 t? USD, t?ng 7,75% so v?i cùng k? n?m tr??c. T?ng v?n ??u t? phát tri?n trên ??a bàn t?nh ??t 32.000 t? ??ng, t?ng kho?ng 14%. Thu ngân sách nhà n??c ??t h?n 18.000 t? ??ng. T?nh ?ã x? lý d?t ?i?m 100% c? s? gây ô nhi?m môi tr??ng nghiêm tr?ng. T? l? c? s? s?n xu?t kinh doanh ??t tiêu chu?n môi tr??ng là 90%.

theo (Chinhphu.vn)

 Joe Gilliam Authentic Jersey