View đẹp từ dự án Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang-Sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng lý tưởng

T?a l?c t?i v? trí ??p trên tr?c ???ng Ph?m V?n ??ng thu?c ph??ng V?nh Ph??c – thành ph? Nha Trang (v? trí d? án Thiên Tri?u complex c?), M??ng Thanh Vi?n Tri?u (Thiên Tri?u) là t? h?p chung c?, khách s?n g?m 4 tòa cao 40 t?ng. D? án M??ng Thanh Vi?n Tri?u hoàn thành là m?t ?i?m nh?n hoàn h?o, góp ph?n mang ??n di?n m?o m?i cho khu ?ô th? phía B?c thành ph? Nha Trang.

.T?NG QUAN D? ÁN
Ch? ??u t? : Công ty c? ph?n ??u t? Vi?n Tri?u Nha trang
V? trí: S? 3 ???ng Ph?m V?n ??ng (d? án Thiên Tri?u complex c?)
T?ng di?n tích : 2,2 ha
Quy mô: 4 tòa chung c?, m?i tòa 40 t?ng

                                                                    V? trí Chung c? M??ng Thanh Vi?n Tri?u (M??ng Thanh Thiên Tri?u)

D??i ?ây là m?t s? hình ?nh m?i nh?t v? d? án Vi?n Tri?u Nha Trang

 

 

 

 

So v?i bãi bi?n ???ng Tr?n Phú, bãi bi?n ???ng Ph?m V?n ??ng không s?m u?t và nh?n nh?p b?ng. Tuy nhiên bãi bi?n ? ?ây có s?c h?p d?n riêng c?a nó. Bãi Hòn Ch?ng và Bãi D??ng ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng bãi bi?n mà b?n không th? b? qua khi ghé th?m Nha Trang. Bãi cát dài, n??c l?ng, sóng yên, phía B?c là núi Cô Tiên tr?i dài thành b? kè ch?n s?ng ?? bãi t?m luôn hi?n hòa ngay c? nh?ng ngày bi?n ??ng. Bãi Hòn Ch?ng c?ng là m?t ??a ?i?m lý t??ng ?? l?n ng?m san hô, san hô c?ng, san hô m?m ?? màu s?c ch? cách m?t n?a mét ??n 2m. ??ng ? Chung c? M??ng Thanh Thiên Tri?u có th? ng?m nhìn bao quát thành ph? và c?nh ??p th? m?ng, xanh ngát c?a V?nh Nha Trang, phóng t?m m?t ra xa, ng?m nh?ng hòn ??o ngoài kh?i: Hòn ??, Hòn Rùa, Hòn M?t, Hòn Tre… Xa xa là nh?ng chi?c thuy?n câu c?a ng? dân ?ang d?p d?nh trên sóng bi?c, ng?n núi Cô Tiên xõa mái tóc dài…

T? v? trí này b?n c?ng có th? di chuy?n d? dàng ??n khu v?c trung tâm thành ph? xuôi theo ???ng Ph?m V?n ??ng qua c?u Tr?n Phú, tham quan tháp bà Panador, tr?i nghi?m leo núi Cô Tiên,….

chung c? m??ng thanh nha trang

Chung c? M??ng Thanh Vi?n Tri?u chính là n?i gia ?ình b?n t?n h??ng nh?ng k? ngh? thú v?, th??ng ngo?n cu?c s?ng v?i ??y ?? ti?n nghi và có kho?n l?i nhu?n t? vi?c cho thuê khách du l?ch.

Liên h? v?i chúng tôi ?? ???c h? tr? và t? v?n t?t h?n, hotline 0989 926 560 Andy Pettitte Jersey