Ủy Ban Nhân Dân thành phố Nha Trang công bố 4 đồ án quy hoạch

Chi?u 5-4, UBND TP. Nha Trang t? ch?c l? công b? 4 ?? án quy ho?ch, g?m: Quy ho?ch chi ti?t xây d?ng t? l? 1/500 ???ng vành ?ai 2, TP. Nha Trang; Quy ho?ch chi ti?t xây d?ng t? l? 1/500 nút giao thông tr?c ???ng chính khu ??t sân bay c? v?i ???ng Lê H?ng Phong và k?t n?i v?i khu ?ô th? tây Lê H?ng Phong; ?i?u ch?nh c?c b? quy ho?ch s? d?ng ??t và b? sung các tuy?n giao thông k?t n?i trong ?? án ?i?u ch?nh c?c b? quy ho?ch chi ti?t t? l? 1/500 m?t s? khu v?c thu?c Khu trung tâm ?ô th? – th??ng m?i – d?ch v? – tài chính – du l?ch Nha Trang; ?? án ?i?u ch?nh quy ho?ch chi ti?t t? l? 1/500 Công viên Phù ??ng.

 

Công viên Phù ??ng ???c ?i?u ch?nh quy ho?ch ?? t?ng tính ph?c v? c?ng ??ng
Công viên Phù ??ng ???c ?i?u ch?nh quy ho?ch ?? t?ng tính ph?c v? c?ng ??ng

l ???ng vành ?ai 2 thu?c ??a ph?n các ph??ng: Ph??c H?i, Ph??c Long, Ng?c Hi?p, V?nh Ph??c, V?nh H?i và V?nh Hòa c?a TP. Nha Trang; có di?n tích kho?ng 47,14ha. ???ng vành ?ai 2 có ?i?m ??u t? ??i l? Nguy?n T?t Thành (cách c?u Bình Tân 91m v? h??ng b?c), ?i?m cu?i giao v?i Qu?c l? 1C (?o?n ??i di?n Trung tâm ??ng ki?m Khánh Hòa). Toàn tuy?n dài 11,227km, trong ?ó có 10,26km trong ph?m vi quy ho?ch, 1,017km thu?c ph?m vi nút giao thông Ng?c H?i. Quy ho?ch ???ng vành ?ai 2 nh?m c? th? hóa ?? án ?i?u ch?nh quy ho?ch chung TP. Nha Trang, t?ng b??c hoàn thi?n h? th?ng h? t?ng k? thu?t ?ô th?, gi?m ùn t?c giao thông và ??m b?o an toàn giao thông ?ô th?.
Quy ho?ch nêu rõ, m?ng l??i giao thông c?a ???ng vành ?ai 2 ???c k?t n?i v?i các tuy?n ???ng lân c?n, ??m b?o l?u l??ng giao thông cho khu v?c giao thông hai bên tuy?n; d?i cây xanh ???c b? trí trên v?a hè nh?m t?o m? quan ?ô th?, v?a c?i t?o khí h?u, t?o không gian xanh ?? ng??i dân ngh? ng?i, th? giãn. Theo bà Nguy?n Th? M? Trang – Tr??ng phòng Qu?n lý ?ô th? TP. Nha Trang, nhánh phía nam c?a tuy?n ???ng có l? gi?i r?ng 43m, lòng ???ng r?ng 23m. Riêng ?o?n d??i c?u Quán Tr??ng (???ng Phong Châu) có l? gi?i r?ng 27,33m, lòng ???ng r?ng 23m. Nhánh phía b?c l? gi?i r?ng t? 32 ??n 39m, lòng ???ng r?ng t? 20 ??n 23m. Hai bên ???ng ??u ???c b? trí d?i cây xanh r?ng 3,5m. H? th?ng thoát n??c m?a, c?p n??c, thoát n??c th?i, c?p ?i?n chi?u sáng ?ô th? ??u ???c b? trí bài b?n, khoa h?c.
l ??i v?i nút giao ???ng tr?c chính khu ??t sân bay c? v?i ???ng Lê H?ng Phong và k?t n?i v?i các khu ?ô th? tây Lê H?ng Phong, v? trí ?? án quy ho?ch thu?c các ph??ng Ph??c H?i và Ph??c Long, phía b?c giáp ??t ? hi?n tr?ng, phía ?ông giáp khu nhà ? gia ?ình quân ??i ACC, phía nam giáp quy ho?ch ??t ? và ??t th??ng m?i, phía tây giáp ???ng Lê H?ng Phong; quy mô di?n tích quy ho?ch kho?ng 15,26ha. M?c ?ích ?? án nh?m hoàn ch?nh h? th?ng h? t?ng k? thu?t ?ô th?, ??m b?o giao thông, gi?m ùn t?c.


V? không gian ki?n trúc c?nh quan, khu v?c nhà ? có ??c tr?ng riêng theo hình thái ki?n trúc khác nhau k?t h?p v?i các ti?n ích riêng, ???c k?t n?i thu?n l?i v?i các ti?n ích ?ô th? và th??ng m?i qua các không gian xanh, công viên, tuy?n ?i b? th??ng m?i. V? quy ho?ch s? d?ng ??t, s? có g?n 22.000m2 ??t chia lô, 28.500m2 ??t bãi ??u xe, 72.778m2 ??t giao thông, 4.000m2 ??t h? t?ng k? thu?t, g?n 6.000m2 ??t cây xanh, 12.000m2 ??t tái ??nh c?, h?n 7.300m2 ??t d?ch v? th??ng m?i. V? quy ho?ch giao thông, ?? án này ?i?u ch?nh c?c b? h??ng tuy?n m?t s? ???ng ?? phù h?p v?i tính toán l?u l??ng khi b? trí nút giao. C? th?, ???ng tr?c chính D1 sân bay không ??u n?i tr?c ti?p v?i Khu ?ô th? phía tây Lê H?ng Phong; b? sung ???ng n?i t? ???ng tr?c chính D1 sân bay vào ???ng Lê H?ng Phong theo h??ng vuông góc; không n?i ???ng s? 4 vào ???ng s? 18; ???ng s? 18 n?i th?ng vào ???ng tr?c chính D1 sân bay.
l ??i v?i ?? án ?i?u ch?nh c?c b? quy ho?ch s? d?ng ??t và b? sung các tuy?n giao thông k?t n?i trong ?? án ?i?u ch?nh c?c b? quy ho?ch chi ti?t t? l? 1/500 m?t s? khu v?c thu?c Khu trung tâm ?ô th? – th??ng m?i – d?ch v? – tài chính – du l?ch Nha Trang, phân khu 2A ?i?u ch?nh các lô ??t nhà ? th?p t?ng (3 – 5 t?ng) thành các lô ??t ? du l?ch cao t? 9 – 15 t?ng, phân khu 2 và phân khu 3 ?i?u ch?nh các lô ??t nhà ? th?p t?ng (3 – 5 t?ng) thành các lô ??t ? du l?ch không hình thành ??n v? ? và các lô ??t cây xanh; ?i?u ch?nh m?t s? lô ??t nhà ? th?p t?ng (3 – 5 t?ng) thành các lô ??t ? du l?ch cao t? 25 – 30 t?ng. Phân khu 1 ?i?u ch?nh quy ho?ch s? d?ng ??t giáo d?c t? di?n tích 16.341m2 còn 12.444m2; ?i?u ch?nh quy ho?ch s? d?ng ??t c?a lô nhà ? cao t?ng t? 28.839m2 lên 30.583m2.
Ngoài ra, ?? án còn b? sung quy ho?ch m? r?ng tuy?n ???ng Nguy?n Th? ??nh ?o?n t? nút giao thông N6 ??n ranh gi?i Khu ?ô th? Lê H?ng Phong III v?i di?n tích 21.705m2, ???ng m? r?ng có quy ho?ch l? gi?i 35m; b? sung quy ho?ch m? r?ng tuy?n ???ng Nguy?n ??c C?nh t? nút N7 ??n ???ng Lê H?ng Phong v?i di?n tích 21.344m2, ???ng m? r?ng có l? gi?i 35m.
l ?? án ?i?u ch?nh quy ho?ch chi ti?t t? l? 1/500 Công viên Phù ??ng có b? c?c m?t b?ng g?m: không gian l?i vào công viên có c?ng và l?i vào ? v? trí trung tâm c?a công viên, t?o ?n t??ng, ?i?m nh?n h?p d?n du khách khi ti?p c?n; khu sinh ho?t c?ng ??ng ngoài tr?i t?n d?ng h? b?i hi?n có, c?i t?o sân kh?u ngoài tr?i t?o không gian m? hoàn toàn; khu v?c nhà hàng Nga gi? nguyên hi?n tr?ng ?ang khai thác, s? d?ng. Di?n tích quy ho?ch kho?ng 24.599m2, trong ?ó m?t ?? xây d?ng là 7%, chi?u cao t?i ?a công trình là 7,5m, chi?u sâu t?ng h?m là 3,9m. V? quy ho?ch giao thông, khu 1 (phía b?c) s? t? ch?c tr?c d?o chính theo h??ng tây b?c – ?ông nam, r?ng 6m, k?t n?i ra tuy?n ???ng ?i b? phía bi?n; khu 2 (phía nam) g?m l?i vào nhà hàng Nga và 5 l?i xu?ng t?ng h?m. ?? án ?i?u ch?nh nh?m t?o công viên cây xanh k?t h?p v?i t? ch?c d?ch v? du l?ch theo h??ng t?ng di?n tích cây xanh, t?ng tính ph?c v? c?ng ??ng, gi?m h?ng m?c kinh doanh d?ch v?.

theo V?N K? báo Khánh Hòa

 T. J. Logan Authentic Jersey