Thủ tục pháp lý chặt chẽ tại siêu dự án sân bay Nha Trang

Ngày 11/3/2017 Công ty C? ph?n T?p ?oàn Phúc S?n t? ch?c L? gi?i thi?u c? h?i ??u t? vàng t?i Khu Trung tâm ?ô th? – D?ch v? – Tài chính – Du l?ch Nha Trang.

Th? t?c pháp lý ch?t ch?

T?p ?oàn Phúc S?n tr? thành nhà ??u t? duy nh?t ???c giao ??t ?? th?c hi?n các d? án v?i k? v?ng làm thay ??i b? m?t thành ph? bi?n Nha Trang.

C?n c? theo các quy ??nh pháp lu?t hi?n hành và k? ho?ch s? d?ng ??t n?m 2016 c?a TP Nha Trang, UBND t?nh Khánh Hòa ban hành Quy?t ??nh s? 3262/Q?-UBND thu h?i 623.022,3 m2 ??t, giao cho Công ty C? ph?n T?p ?oàn Phúc S?n th?c hi?n D? án Khu Trung tâm ?ô th? – D?ch v? – Tài chính – Du l?ch Nha Trang (phân khu 2A, phân khu 2 và phân khu 3).

Tr??c ?ó, ngày 24/10/2016, B? Qu?c phòng có v?n b?n g?i UBND t?nh Khánh Hòa ??ng ý bàn giao kho?ng 62,89 ha ??t qu?c phòng t?i sân bay Nha Trang cho ??a ph??ng ?? UBND t?nh Khánh Hòa th?c hi?n các th? t?c theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? vi?c thu h?i ??t qu?c phòng giao cho nhà ??u t? qu?n lý, s? d?ng vào m?c ?ích phát tri?n kinh t? xã h?i và hoàn thành vi?c b?i th??ng di chuy?n tài s?n trên ??t.

Khu ??t này c?ng ?ã ???c Th? t??ng Chính ph? ??ng ý cho chuy?n ??i m?c ?ích s? d?ng ??t theo ?? án ?i?u ch?nh quy ho?ch chung thành ph? Nha Trang t?nh Khánh Hòa ??n n?m 2025 và ???c c? th? hóa t?i Quy ho?ch phân khu Khu trung tâm ?ô th? Th??ng m?i – D?ch v?- Tài chính-Du l?ch Nha Trang c?a UBND t?nh Khánh Hòa.

Sau khi ???c Chính ph? và B? qu?c phòng ??ng ý v? vi?c chuy?n ??i m?c ?ích s? d?ng ??t t?i khu ??t sân bay Nha Trang c?, UBND t?nh Khánh Hoà ?ã ti?n hành giao ??t cho T?p ?oàn Phúc S?n – m?t t?p ?oàn có uy tín v?i nhi?u d? án l?n t?ng tri?n khai trên kh?p c? n??c.

?? án Quy ho?ch chi ti?t t? l? 1/500 ?ã ???c UBND t?nh Khánh Hòa phê duy?t t?i Quy?t ??nh s? 2615/Q ?-UBND ngày 21/9/2015 và Quy?t ??nh s? 2910/Q?-UBND ngày 29/9/2016 c?a UBND t?nh Khánh Hòa.

??n th?i ?i?m hi?n t?i, t?t c? các th? t?c pháp lý c?a d? án này ?ã ??y ??, nhà ??u t? có th? yên tâm tri?n khai d? án. Ng??i dân n?i thành ph? bi?n Nha Trang có th? kì v?ng v? m?t b??c ??t phá c?a ngành du l?ch n?i ?ây.

vietnamnet

H?n 10.000 t? s? ???c rót vào d? án

Khi ???c UBND t?nh Khánh Hoà “ch?n m?t g?i vàng”, lãnh ??o t?p ?oàn Phúc S?n ?ã b?t tay vào xây d?ng c? s? h? t?ng. ??n th?i ?i?m hi?n t?i, g?n nh? 100% h? t?ng c? b?n ?ã ???c hoàn thi?n.

D? án t?ng m?c ??u t? d? ki?n kho?ng 10.000 t? ??ng. Quy mô và m?c tiêu d? án nh?m t?o d?ng m?t Khu trung tâm ?ô th? Th??ng m?i – D?ch v? – Tài chính – Du l?ch v?i các ch?c n?ng h?n h?p, hi?n ??i, ??ng b?, ??m b?o kh?p n?i hoàn ch?nh v?i các d? án khác trong khu v?c, nâng cao ch?t l??ng cu?c s?ng và t?o d?ng hình ?nh trung tâm m?i phía Nam TP Nha Trang nói riêng và t?nh Khánh Hòa nói chung.

Quy ho?ch xây d?ng t? h?p công trình v?i ch?c n?ng h?n h?p hi?n ??i, ??ng b? v? h? t?ng k? thu?t ?ô th?, hài hòa v?i không gian ki?n trúc c?nh quan khu v?c và t?o môi tr??ng phát tri?n b?n v?ng.

Theo lãnh ??o Công ty CP T?p ?oàn Phúc S?n, trong s? các d? án công ty ?ang ??u t? t?i Khánh Hòa, D? án Khu Trung tâm ?ô th? – Th??ng m?i – D?ch v? – Tài chính – Du l?ch Nha Trang là d? án có quy mô l?n nh?t, mang t?m vóc c?a m?t khu ?ô th? ??ng c?p qu?c t?.

C?ng theo lãnh ??o T?p ?oàn Phúc S?n, ngay khi ???c UBND t?nh giao ??t, công ty ?ã g?p rút tri?n khai h? t?ng, ??n nay các h?ng m?c v? ???ng giao thông, v?a hè, cây xanh, ?i?n… ?ã c? b?n hoàn thành.

vietnamnet

D? ki?n trong n?m 2017 ch? ??u t? s? b?t ??u tri?n khai các h?ng m?c trung tâm th??ng m?i, bi?t th?, nhà ? li?n k? t?i d? án.

V?i v? trí ??c ??a, qu? ??t l?n, ???c xây d?ng b?i ch? ??u t? uy tín, Khu Trung tâm ?ô th? Th??ng m?i – D?ch v? – Tài chính – Du l?ch Nha Trang ???c các chuyên gia trong ngành ?ánh giá s? là m?t Phú M? H?ng c?a Nha Trang v?i nh?ng khu ?ô th? hi?n ??i, ch?t l??ng s?ng 5 sao.

vietnamnet

D? án này ???c d? báo s? là th?i nam châm có s?c m?nh m? ??i v?i các nhà ??u t? b?t ??ng s?n ? Nha Trang nói riêng và c? n??c nói chung. Nh?t là t?i Hà N?i. UBND t?nh Khánh Hòa và T?p ?oàn Phúc S?n k? v?ng, Khu Trung tâm ?ô th? Th??ng m?i – D?ch v? – Tài chính – Du l?ch Nha Trang s? là n?i ?áng s?ng nh?t ? Thành ph? ?áng s?ng Nha Trang….

Và, trong t??ng lai không xa, d? án này s? góp ph?n quan tr?ng làm thay ??i b? m?t thành ph? Nha Trang, bi?n n?i ?ây thành thiên ???ng du l?ch c?a Vi?t Nam.

theo VietnamNet

 Andrew Shaw Womens Jersey