Những điều cần lưu ý trước khi thuê nhà

Dù b?n là ng??i l?n ??u ?i thuê ho?c ?ã th??ng xuyên thuê nhà thì b?n v?n ph?i l?u ý r?t nhi?u ?i?u tr??c khi thuê.

B?n s? ph?i cân b?ng gi?a giá v?i di?n tích c?ng nh? xem xét nhi?u ?i?m khác ?? quy?t ??nh xem li?u nó có ph?i là m?t l?a ch?n kh? thi hay không.

Ví d?, n?u b?n ??nh thuê m?t c?n phòng khá r?ng v?i giá t??ng ??i cao, nh?ng ? ?ó l?i không có ?i?u hòa, k?t n?i internet, không ???c n?u ?n và xa ???ng chính thì t?t nh?t b?n nên tìm m?t n?i khác.

Vì v?y, bên c?nh t? qu?n áo và bàn làm vi?c, có m?t s? th? mà b?n nên l?u ý và ki?m tra tr??c khi ký h?p ??ng:

1. Thi?t b? làm mát: ??m b?o là ch? nhà có máy ?i?u hòa, ho?c ít nh?t là m?t cái qu?t. ?i?u này s? giúp b?n tránh ???c phi?n hà khi ph?i t? mang ??n ho?c mua. N?u không có qu?t, thì ít nh?t ki?m tra xem có c?a s? không.

2. Internet: N?u ch? nhà không có internet, hãy ch?c ch?n là b?n có th? t? mình l?p ???c.

3. Gi??ng s?ch s?, g?n gàng: N?u gi??ng b?n, l?n x?n, c? k? và không tho?i mái, có th? b?n s? ch?ng mu?n n?m lên nó. Hãy th??ng l??ng v?i ch? nhà ?? ???c thay gi??ng ho?c ít nh?t, b?n có th? ???c t? mua m?t chi?c.

4. S? riêng t?:  Cách duy nh?t b?n có ???c s? riêng t? là hãy tôn tr?ng s? riêng t? c?a hàng xóm. Hãy làm quen v?i h?!

5. An ninh: Hãy ??m b?o là b?n khóa c?a m?i l?n ra ngoài. Nên gi? m?t danh sách nh?ng ?? ??c trong phòng ho?c th?m chí ch?p ?nh l?i ?? nh? n?u b?n ?ang ??nh ?i xa. N?u b?n thuê cùng ng??i khác, ??ng ?? nh?ng ?? ??c quan tr?ng và ??t ti?n b?a bãi. Trên th?c t?, t?t nh?t ??ng ?? b?n cùng phòng bi?t h?t nh?ng ?? quý giá c?a b?n.

T?t nh?t b?n nên chu?n b? m?t danh sách các câu h?i ?? h?i ch? nhà và quan tr?ng h?n c? là hãy ??m b?o nh?ng ?? dùng thi?t y?u ??u có s?n.

Mai Mai

 Lynn Swann Jersey