Nhà hiện đại với nội thất cũ độc đáo ở Nha Trang

Gia ch? m?t ngôi nhà trong khu ph? m?i t?i Nha Trang ?ã “ra ??” cho KTS v? vi?c t?n d?ng các n?i th?t s?n có hài hòa trong không gian m?i.

Nha hien dai voi noi that cu doc dao o Nha Trang hinh anh 1
Theo ki?n trúc s? (KTS), vi?c t?n d?ng n?i th?t c? trong không gian m?i là ?i?u không h? ??n gi?n, b?i 2 ngôi nhà hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, v?i mong mu?n gi? l?i n?i th?t c? ?? làm k? ni?m c?a gia ch?, KTS ?ã ??a ra gi?i pháp ?? hài hòa trong không gian m?i.
Nha hien dai voi noi that cu doc dao o Nha Trang hinh anh 2
T?ng m?t, KTS dành nhi?u di?n tích cho sân v??n, “né” n?ng h??ng Tây nên ngôi nhà nh? mát c? ngày. T?i ?ây ???c b? trí m?t phòng ng? cho ông bà ?? ti?n vi?c ?i l?i, không ph?i di chuy?n b?ng c?u thang.
Nha hien dai voi noi that cu doc dao o Nha Trang hinh anh 3
T?ng hai b? trí hai phòng ng? c?a 2 cô con gái và phòng ng? b? m? xoay quanh tr?c thang, t?i ?ây còn có phòng sinh ho?t chung. S?nh thang còn m? ra ngoài m?t ban công l?n, h??ng ?ông Nam, r?t thoáng mát ?? làm không gian th? giãn ngoài tr?i cho c? nhà.
Nha hien dai voi noi that cu doc dao o Nha Trang hinh anh 4
N?i th?t t?ng m?t ???c b? trí ??n gi?n d?a theo m?t s? ?? t? ngôi nhà c?.
Nha hien dai voi noi that cu doc dao o Nha Trang hinh anh 5
Có th? d? dàng nh?n ra m?t s? ?? dùng “x?a c?” nh? b? gh?, giá sách, bàn ?n…
Nha hien dai voi noi that cu doc dao o Nha Trang hinh anh 6
Tuy nhiên, m?i th? ???c b? trí r?t h?p lý v?i phong cách ??n gi?n là ch? y?u.
Nha hien dai voi noi that cu doc dao o Nha Trang hinh anh 7
K? ?? tivi ?n kh?p v?i không gian gi?i trí chung c?a c? gia ?ình.
Nha hien dai voi noi that cu doc dao o Nha Trang hinh anh 8
N?i th?t trong nhà r?t ??n gi?n, ánh sáng ???c t?n d?ng t?i ?a.
Nha hien dai voi noi that cu doc dao o Nha Trang hinh anh 9
Nh?ng ?? n?i th?t “x?a c?” giúp gia ch? l?u l?i k? ni?m v? ch? ? tr??c kia c?a mình.
Nha hien dai voi noi that cu doc dao o Nha Trang hinh anh 10
Theo KTS, toàn b? bàn gh?, t? k? c?a ngôi nhà h?u nh? s? d?ng l?i n?i th?t s?n có t? tr??c, nên yêu c?u khó nh?t là vi?c ?o ??c và b? trí các v?t d?ng c? cho hài hòa trong không gian m?i.

Ngu?n: Zing

KTS. Ph?m Thanh Truy?n, Gi?ng viên ?H Ki?n trúc

 Wayne Gretzky Womens Jersey