“Kiên trì phát triển để Nha Trang đẹp hơn Hawaii”

Nh?ng ng??i quan tâm ??n quy ho?ch b? bi?n Nha Trang t?ng s?ng s? khi nghe ông Nguy?n Chi?n Th?ng – Nguyên Ch? t?ch UBND t?nh Khánh Hòa – ?ã t?ng nói v?i c? tri TP Nha Trang r?ng “kiên trì phát tri?n ?? làm sao Nha Trang ??p h?n Hawaii”.

Ph?i c?nh khu trung tâm phía ?ông ???ng Tr?n Phú, Nha Trang v?i dày ??c các công trình bêtông

Nha Trang là ?ô th? ??c bi?t

T?i cu?c ti?p xúc, c? tri Nguy?n ??c Hùng h?i ý ki?n ông Th?ng v? nh?ng ph?n ?ng quy?t li?t c?a d? lu?n trong vi?c cho xây d?ng nhi?u công trình quy mô, cao t?ng ? phía ?ông ???ng Tr?n Phú.

Ông Th?ng tr? l?i: “V? phát tri?n TP Nha Trang, thông qua m?t s? cán b? c?a t?nh, có nói Nha Trang làm nh? th? là làm b?c t??ng, không ph?i là khu sinh thái. Vi?c này là ý ki?n c?a m?t s? ng??i mà thôi, không ph?i ý ki?n c?a ??i ?a s?.

Chúng tôi làm theo ??i ?a s? và làm theo ?úng quy ??nh pháp lu?t. Nha Trang là m?t ?ô th? ch? không ph?i là m?t khu du l?ch sinh thái. TP Nha Trang là ?ô th? lo?i m?t mà t??ng lai còn là ?ô th? lo?i ??c bi?t n?a, nh? Hong Kong, Singapore.

Nhi?u ng??i nói Nha Trang là khu du l?ch sinh thái. Không ph?i Mà ?ã là ?ô th? thì ph?i phát tri?n ki?u khác, còn n?u mu?n phát tri?n du l?ch sinh thái thì m?i vô Bãi Dài, m?i ra Vân Phong”.

Ông Th?ng nói v?i c? tri:

“Bây gi? mình làm theo nh?ng ý ki?n thi?n c?n ?ó thì làm sao có th? phát tri?n ???c t?nh Khánh Hòa. Cho nên ?ó là ý ki?n, chúng tôi c?ng tham kh?o nh?ng mà không ph?i làm theo. B?i cái này (ch? quy ho?ch – PV) là c? m?t t?p th?, c? m?t h?i ??ng c?a qu?c gia, c? Th? t??ng Chính ph?, mà ch? nghe m?t vài ng??i nói thì không ?n, thì t?nh không th? phát tri?n ???c.

Chúng tôi v?n ti?p t?c kiên trì phát tri?n ?? làm sao Nha Trang ??p h?n Hawaii. Chúng tôi phát tri?n phía tây (Nha Trang) ?? gi?m b?t áp l?c phía ?ông. ?ó là chi?n l??c c?a tôi” – ông Th?ng nh?n m?nh.

Bi?n Nha Trang ngày x?a

Sau cu?c ti?p xúc c? tri, nhi?u nhà báo ??nh h?i thêm ông Th?ng m?t s? v?n ?? liên quan ??n quy ho?ch phía ?ông ???ng Tr?n Phú nh?ng ông không ??ng ý.

C? tri Nguy?n ??c Hùng c?ng cho bi?t mình ch?a th?a mãn v?i câu tr? l?i c?a ông Th?ng, nh?ng do ông Th?ng v? nhanh quá nên không h?i thêm ???c.

“?ó là ?i?u h?t s?c bu?n”

KTS Nguy?n V?n L?c – nguyên giám ??c S? Xây d?ng, hi?n là ch? t?ch H?i Ki?n trúc s? t?nh Khánh Hòa, m?t trong nh?ng ng??i tham gia trong h?i ??ng ph?n bi?n quy ho?ch ?? án nói trên – nói r?ng ông r?t bu?n tr??c n?i dung tr? l?i c? tri c?a ông Th?ng.

“H?i ??ng ph?n bi?n ?? án quy ho?ch 1/2.000 phía ?ông ???ng Tr?n Phú – Ph?m V?n ??ng do Liên hi?p các H?i khoa h?c và k? thu?t t?nh Khánh Hòa thành l?p g?m nhi?u ng??i nguyên là lãnh ??o t?nh Khánh Hòa các th?i k?, các chuyên gia quy ho?ch ?ô th?, KTS… nh?ng b? ch? t?ch coi là thi?u s? và thi?n c?n. ?ó là ?i?u h?t s?c bu?n.

Ông L?c c?ng không ??ng tình v?i vi?c ông Th?ng nói là “làm theo ?a s?” vì theo ông, quy ho?ch ???c phê duy?t mà ch?a ??a ra ?? nhân dân ?óng góp ý ki?n thì không th? g?i là ?a s? ???c.

Hi?n nay tòa nhà cao t?ng m?c lên liên ti?p

Ông L?c cho bi?t H?i Ki?n trúc s? t?nh Khánh Hòa ?ang d? th?o v?n b?n ?? g?i cho Liên hi?p các H?i khoa h?c và k? thu?t Khánh Hòa ?? ngh? t? ch?c cu?c h?p toàn liên hi?p h?i ?? xem xét, làm rõ ràng nh?ng v?n ?? còn nhi?u ý ki?n khác nhau ??i v?i ?? án quy ho?ch 1/2.000 phía ?ông ???ng Tr?n Phú – Ph?m V?n ??ng, trong ?ó cho Dewan xây d?ng hàng ch?c h?ng m?c khác nhau ? phía ?ông ???ng Tr?n Phú thu?c trung tâm TP Nha Trang.

Cùng quan ?i?m v?i KTS Nguy?n V?n L?c, KTS Nguy?n Hoàng – phó ch? t?ch H?i KTS Khánh Hòa – b?c xúc:

“Tôi theo dõi báo chí ch?a th?y có ý ki?n nào nói r?ng TP Nha Trang là khu du l?ch sinh thái nh? cách mà ch? t?ch t?nh nói v?i c? tri. Ông Th?ng nói quy ho?ch c?a t?nh ?ã ???c Chính ph? ??ng ý thì ??ng ý ? v?n b?n nào? Ch?ng c? ??i ?a s? ??ng tình quy ho?ch này ? ?âu?

V?i t? cách công dân c?a Nha Trang và t?nh Khánh Hòa, tôi ?? ngh? t?p th? T?nh ?y, UBND t?nh xem xét th?u ?áo quy ho?ch phía ?ông ???ng Tr?n Phú – Ph?m V?n ??ng nói chung, d? án Dewan trên bãi bi?n Nha Trang nói riêng, ??ng ?? nh? m?t s? ??a ph??ng g?n ?ây c? nói là làm ?úng lu?t, làm theo ý chí t?p th? nh?ng khi ki?m tra l?i thì sai r?t nhi?u. Quy ho?ch bãi bi?n Nha Trang mà sai thì khó mà s?a ???c”.

Ông Hoàng còn ?? ngh? tr??c khi phê duy?t l?i quy ho?ch ?ang ???c ch?nh s?a, t?nh c?n ph?i trình d? th?o cho nhân dân ?óng góp và ti?p thu ??y ??.

M?t trong nh?ng ?? án quy ho?ch m?i nh?t ???c ??a ra

Khi ???c h?i v?n b?n ??ng ý c?a Chính ph? ??i v?i quy ho?ch nêu trên c?a t?nh nh? ông Th?ng nói v?i c? tri, ông Hu?nh Ng?c Bông – chánh v?n phòng, ng??i phát ngôn UBND t?nh Khánh Hòa – nói r?ng có l? ch? t?ch UBND t?nh mu?n nh?c ??n quy ho?ch phát tri?n chung TP Nha Trang ?ã ???c Chính ph? phê duy?t n?m 2012, ch? quy ho?ch phân khu 1/2.000 phía ?ông ???ng Tr?n Phú – Ph?m V?n ??ng là thu?c th?m quy?n c?a t?nh.

Th??ng v? T?nh ?y ch? ??o ?i?u ch?nh quy ho?ch

Theo UBND t?nh Khánh Hòa, ngày 11/2/2015, T?nh ?y Khánh Hòa ra thông báo k?t lu?n c?a Ban th??ng v? T?nh ?y v? quy ho?ch phân khu t? l? 1/2.000 khu v?c phía ?ông ???ng Tr?n Phú – Ph?m V?n ??ng (TP Nha Trang) mà ch? t?ch UBND t?nh ?ã phê duy?t ngày 17/10/2014.

Theo ?ó, Th??ng v? T?nh ?y l?u ý: “Phát tri?n công viên cây xanh, d?ch v? công c?ng; không xây d?ng bi?t th?, nhà hàng và các công trình n?i trên tuy?n công viên b? bi?n phía ?ông ???ng Tr?n Phú…”.

Ngày 24/3/2015, UBND t?nh Khánh Hòa có công v?n g?i hai s? Xây d?ng, K? ho?ch và ??u t? cùng UBND TP Nha Trang giao nhi?m v? hoàn thi?n l?i ?? án quy ho?ch phân khu t? l? 1/2.000 khu v?c phía ?ông ???ng Tr?n Phú – Ph?m V?n ??ng; ki?m tra rà soát th?i gian c?p phép và ti?n ?? các d? án… ?? báo cáo cho UBND t?nh tr??c ngày 30/4/2015.

Tuy nhiên, chi?u 20/5 ông Hu?nh Ng?c Bông – chánh v?n phòng, ng??i phát ngôn UBND t?nh Khánh Hòa – cho bi?t S? Xây d?ng Khánh Hòa ch?a trình l?i d? th?o ?i?u ch?nh, b? sung quy ho?ch 1/2.000 phía ?ông ???ng Tr?n Phú – Ph?m V?n ??ng.

“D? ki?n tu?n t?i s? t? ch?c h?i ngh? UBND t?nh ?? xem xét d? th?o này, sau ?ó ph?i trình ?? Th??ng v? T?nh ?y xem xét r?i UBND t?nh m?i quy?t ??nh phê duy?t” – ông Bông cho hay.

theo KHANH HOA TV

 Orlando Brown Jr. Authentic Jersey