Cú hích bất động sản Nha trang nhờ tiềm năng du lịch & cơ sở hạ tầng phát triển

Theo thông tin c?a H?i môi gi?i b?t ??ng s?n Khánh Hòa, n?m 2016 ghi nh?n thành công c?a s? l??ng l?n các giao d?ch b?t ??ng s?n (B?S) Nha Trang, t?ng kho?ng 30% so v?i n?m 2015. D? ki?n 2017 s? ch?ng ki?n s? t?ng tr??ng m?nh m? c?a th? tr??ng B?S Nha Trang v?i s? ?? b? ??ng lo?t c?a các “ông l?n” cùng ni?m h?m h? gia nh?p th? tr??ng c?a nhi?u ??i gia m?i vào sân ch?i B?t ??ng s?n. Th? tr??ng b?t ??ng s?n Nha Trang ???c tác ??ng m?nh m? b?i ti?m n?ng du l?ch & c? s? h? t?ng phát tri?n.

M?nh danh là thiên ???ng ngh? d??ng c?a Vi?t Nam, Nha Trang ???c thiên nhiên dành riêng cho s? ?u ?ãi ?áng ghen t?. ???ng bi?n xanh tr?i dài ôm tr?n m?nh ??t duyên dáng ???c x?p h?ng là m?t trong nh?ng bãi bi?n ??p nh?t hành tinh. Khí h?u ôn hòa quanh n?m; phong c?nh h?u tình v?i nhi?u danh lam th?ng c?nh nhân v?n, cùng các ho?t ??ng vui ch?i gi?i trí h?p d?n … là nh?ng y?u t? níu chân du khách. S? li?u v? khách du l?ch trong & ngoài n??c ??n v?i Nha Trang m?i n?m là minh ch?ng rõ nét & ??y ?? nh?t v? ti?m n?ng phát tri?n du l?ch c?a thành ph? ?áng s?ng này.

N?u nh? n?m 2015, t?ng du khách ??n v?i Nha Trang, Khánh Hòa ??t 4,1 tri?u l??t khách (theo công b? m?i c?a Savills) thì n?m 2016 theo th?ng kê ch?a ??y ??, con s? ??c ??t kho?ng 4,5 tri?u l??t khách. Ngành du l?ch t?nh Khánh Hòa ???c d? ki?n s? ti?p t?c t?ng tr??ng m?nh m? trong nh?ng n?m ti?p theo. L??ng khách du l?ch ??n Khánh Hòa ???c d? báo s? ??t 7,2 tri?u khách vào n?m 2020.

Nha Trang ???c nhiên nhiên ?u ?ãi tài nguyên bi?n và khí h?u tuy?t v?i
Nha Trang ???c nhiên nhiên ?u ?ãi tài nguyên bi?n và khí h?u tuy?t v?i

T?ng l??ng khách du l?ch ??n v?i Nha Trang ngày càng t?ng & th?i gian l?u trú c?a du khách t?i thành ph? bi?n này kéo dài ?ã góp ph?n thúc ??y s? t?ng tr??ng c?a ngành d?ch v? du l?ch, ngh? d??ng. Theo th?ng kê, n?u nh? th?i gian l?u trú t?i các thành ph? du l?ch khác th??ng d?ng ? con s? 1,2 ngày thì con s? 2,2 ngày là th?i gian l?u trú ng?n nh?t t?i thành ph? bi?n ?áng s?ng b?c nh?t này. ??c bi?t, theo S? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch t?nh Khánh Hòa, l??ng du khách Nga chi?m kho?ng 24% l??ng khách qu?c t? ??n v?i thành ph? Nha Trang th??ng th?i gian l?u trú dài nh?t là 12 ngày trong khi l??ng khách Trung Qu?c th??ng ? l?i t? 3-4 ngày.

Bên c?nh s? phát tri?n c?a các ngành d?ch v? du l?ch ph?c v? cho du khách, thì s? gia t?ng nhu c?u v? l?c l??ng lao ??ng ph?c v? cho ngành này ?ã góp ph?n làm t?ng s? sôi ??ng, s?m u?t c?a Nha Trang c?ng nh? s? phát tri?n chung n?n kinh t? c?a thành ph? này.

?ánh giá ti?m n?ng sinh l?i b?n v?ng & ?n ??nh c?a ngành du l?ch t?i thành ph? ?áng s?ng b?c nh?t này, các nhà ??u t? l?n trên c? n??c c?ng nh? các ch? ??u t? hàng ??u tai t?nh Khánh Hòa ?ã nhanh chóng ??u t? vào các d?ch v? du l?ch & ngh? d??ng có th? k? ??n: Vinpearl Beachfront Condotel, Vinpearl Empire Condotel v?i m?c giao d?ch t? 50 – 85 tri?u/m2 ?ã ???c th? tr??ng h?p th? hoàn toàn trong n?m 2016…hay Eurowindow Holding v?i d? án Movenpick Cam Ranh Resort.

Bên c?nh nh?ng doanh nghi?p B?S k? c?u này th? tr??ng c?ng ghi nh?n s? góp m?t c?a hàng lo?t “ng??i ch?i m?i” v?i nh?ng d? án codotel quy mô. Có th? k? ??n d? án Panorama Nha Trang có v? trí n?m trên khu ??t 4 m?t ti?n ???ng l?n là Nguy?n Th? Minh Khai – Hùng V??ng – Ph? ?i B? – Nhà hát thành Ph?. ?ây là m?t trong nh?ng d? án condotel có quy mô l?n v?i h?n 1.000 c?n h? khách s?n cao c?p có di?n tích t? 33-70m2, giá bán t? 33 tri?u ??ng/m2. Ngoài ra còn ph?i k? ??n hàng lo?t d? án quy mô khác nh? Ariyana, AB- Central Square, Diamond Bay Condotel.

N?u nh? n?m 2015 – 2016 th? tr??ng Nha Trang ?ón nh?n làn sóng ??u t? các bi?t th? ngh? d??ng, c?n h? khách s?n thì cu?i n?m 2016 – 2017 là s? xu?t hi?n c?a các khu ?ô th? du l?ch thu?c phía Tây thành ph?. ?ây là s? là ngu?n cung ?áp ?ng nhu c?u v? th?i gian l?u trú & ch? ? cho du khách c?ng nh? l?c l??ng lao ??ng ngày càng t?ng v? s? l??ng & ch?t l??ng.

Thành ph? Nha Trang, m?t trong ba vùng kinh t? tr?ng ?i?m c?a t?nh Khánh Hòa ?ang ???c khai thác ngày m?t hi?u qu?. t?c ?? ?ô th? hóa di?n ra t??ng ??i nhanh, nhi?u ?ô th? ???c nâng lo?i, di?n m?o ?ô th? v?n minh hi?n ??i ngày càng phát tri?n, hình thành nhi?u khu ?ô th? m?i. Thành ph? Nha Trang, hoàn thành ?i?u ch?nh Quy ho?ch chung ??n n?m 2025, ???c Th? t??ng Chính ph? phê duy?t; hình thành m?t s? khu ?ô th? m?i: Khu ?ô th? V?nh ?i?m Trung, Khu ?ô th? Lê H?ng Phong, Khu ?ô th? M? Gia, Khu ?ô th? Ph??c Long, Khu ?ô th? du l?ch Hoàng Long….nhanh chóng hoàn thành và ??a vào khai thác.

Ph?i c?nh t?ng th? K?T Du l?ch Hoàng Long – phía Tây Nha Trang
Ph?i c?nh t?ng th? K?T Du l?ch Hoàng Long – phía Tây Nha Trang

Bên c?nh gi?i pháp c? th? ??y m?nh phát tri?n vùng kinh t? tr?ng ?i?m Nha Trang: ??y nhanh ti?n ?? th?c hi?n ?? án Khu ?ô th? – hành chính; tri?n khai h? t?ng Khu trung tâm ?ô th? Th??ng m?i – D?ch v? – Tài chính – Du l?ch Nha Trang (sân bay Nha Trang); hoàn ch?nh ??u t? ?? tri?n khai vi?c chuy?n ??i công n?ng C?ng Nha Trang thành C?ng ph?c v? du l?ch; di d?i các c? s? s?n xu?t gây ô nhi?m; h? tr? và t?o ?i?u ki?n cho các nhà ??u t? tri?n khai các d? án du l?ch – d?ch v?, h? t?ng th??ng m?i, khu ?ô th?, khu dân c?; t?ng b??c hoàn ch?nh h? t?ng ??ng b?, hi?n ??i theo h??ng m? r?ng thành ph? v? phía Tây…

Thì h? t?ng giao thông thành ph? ?ang ?óng vai trò quan tr?ng thúc ??y s? phát tri?n chung. C? th?, con ???ng ven bi?n Nguy?n T?t Thành n?i trung tâm thành ph? Nha Trang ??n Sân Bay Cam Ranh hoàn thành & ??a vào s? d?ng t? n?m 2014 ?ã rút ng?n 20km so v?i tuy?n qu?c l? 1A, gi?m th?i gian di chuy?n còn kho?ng 30 phút. Hay tuy?n ???ng b? cao t?c Nha Trang – ?à L?t ?ã góp ph?n t?ng thêm th?i gian l?u trú cho l??ng khách du l?ch t?i thành ph? c?ng nh? s? phát tri?n chung c?a vùng kinh t? tr?ng ?i?m này.

V?i ??nh h??ng phát tri?n thành khu kinh t? tr?ng ?i?m phía tây thành ph? Nha Trang, s?c hút t? khách du lich trong & ngoài n??c & vai trò ??c bi?t c?a h? t?ng giao thông, thi tr??ng b?t ??ng s?n Nha Trang d? báo s? ti?p t?c xu?t hi?n c?n l?c m?i t?i khu tây thành ph? này ngay trong n?m 2017.

theo Dantri.com.vn

 Michael Ferland Womens Jersey