Chủ tịch Lê Đức Vinh muốn di dời ga Nha Trang ra khỏi nội thành

Ch? t?ch UBND t?nh Khánh Hòa v?a có ki?n ngh? Chính ph?, B? GTVT xem xét ?i?u ch?nh, b? sung quy ho?ch ???ng s?t và di d?i ga Nha Trang kh?i trung tâm thành ph?.

Khánh Hòa v?a ki?n ngh? di d?i ga Nha Trang ra kh?i trung tâm thành ph? vì gây nên tình tr?ng ùn t?c giao thông, ?nh h??ng ??n thành ph? du l?ch
Khánh Hòa v?a ki?n ngh? di d?i ga Nha Trang ra kh?i trung tâm thành ph? vì gây nên tình tr?ng ùn t?c giao thông, ?nh h??ng ??n thành ph? du l?ch

Ch? t?ch UBND t?nh Khánh Hòa – ông Lê ??c Vinh, cho bi?t, do nhà ga n?m ? khu v?c trung tâm TP Nha Trang, ?ã gây nên tình tr?ng ùn t?c giao thông, ?nh h??ng ??n s? phát tri?n c?a TP du l?ch.

“Hi?n s? l??ng tàu ra vào ga v?i t?n su?t ch?y tàu l?n nên th??ng xuyên gây ùn t?c, m?t an toàn giao thông t?i khu v?c tr??c ga và t?i nút giao thông Mã Vòng do tuy?n ???ng s?t vào ga giao c?t cùng m?c v?i ???ng Lê H?ng Phong, ngay nút giao thông Mã Vòng”, ông Lê ??c Vinh nêu th?c tr?ng.

Theo Ch? t?ch t?nh Khánh Hòa, tr??c ?ó vào n?m 2014, UBND t?nh này ?ã có v?n b?n th?a thu?n quy ho?ch chi ti?t hi?n ??i hóa tuy?n ???ng s?t B?c – Nam qua ??a ph?n t?nh Khánh Hòa.

Theo ?ó, t?nh Khánh Hòa ?? ngh? ??a ga Nha Trang ra kh?i ph?m vi thành ph? và xây d?ng m?t ga k? thu?t h?n h?p n?m ngoài khu v?c TP Nha Trang. Tuy nhiên, quy ho?ch chi ti?t hi?n ??i hóa tuy?n ???ng s?t B?c – Nam ???c B? GTVT phê duy?t n?m 2015, v?i quy ho?ch khu v?c ga Nha Trang: C?i t?o, xây d?ng l?i ga Nha Trang thành ga hành khách; c?i t?o ???ng s?t khu v?c ga Nha Trang ?? b? ???ng vòng; xây d?ng m?i ga hàng hóa t?i xã V?nh Trung (TP Nha Trang).

Ch? t?ch UBND t?nh Khánh Hòa cho r?ng, vi?c di d?i ga Nha Trang và các công trình liên quan ra kh?i ph?m vi trung tâm thành ph? “là c?n thi?t, là ti?n ?? quan tr?ng ?? phát tri?n kinh t? – xã h?i”, góp ph?n nâng cao ch?t l??ng ngành ???ng s?t và các hành trình ch?y tàu c?a tuy?n ???ng s?t B?c – Nam.

Vì l? ?ó, trong bu?i làm vi?c v?i Th? t??ng Nguy?n Xuân Phúc cùng ?oàn công tác vào cu?i tháng 2/2017, ông Lê ??c Vinh ?ã ?? ngh? Th? t??ng Chính ph?, B? GTVT xem xét ?i?u ch?nh, b? sung quy ho?ch ???ng s?t, t? ch?c di d?i ga Nha Trang ra kh?i n?i thành.

Theo ?ó, v? trí ?? xu?t di d?i ga Nha Trang và các công trình liên quan ra kh?i trung tâm thành ph? là khu ??t ký hi?u M2, v?i di?n tích 27ha (xã V?nh Trung, TP Nha Trang), thu?c ?? án ?i?u ch?nh quy ho?ch chung TP Nha Trang ??n n?m 2025, ?ã ???c Chính ph? phê duy?t.

Tr??c ki?n ngh? c?a ??a ph??ng này, Th? t??ng Nguy?n Xuân Phúc ?ã giao B? GTVT ch? trì v?i t?nh Khánh Hòa xem xét, x? lý, tr??ng h?p v??t th?m quy?n thì báo cáo Chính ph? quy?t ??nh.

Hành khách ?i tàu h?a t?i ga Nha Trang, h??ng TP HCM - Hà N?i
Hành khách ?i tàu h?a t?i ga Nha Trang, h??ng TP HCM – Hà N?i

???c bi?t, ga Nha Trang do T?ng Công ty ???ng s?t Vi?t Nam (thu?c B? GTVT) ?ang qu?n lý, s? d?ng v?i t?ng di?n tích ??t h?n 88.500m2 (thu?c ph??ng Ph??c Tân, TP Nha Trang).

Theo ?ó, s? l??ng tàu ra vào ga t? n?m 2014-2016 là h?n 22.500 ?oàn tàu khách (bình quân h?n 20 chuy?n tàu/ngày ?êm) và h?n 12.900 ?oàn tàu hàng (bình quân h?n 11 chuy?n tàu/ngày ?êm), v?i kh?i l??ng v?n chuy?n h?n 3,7 tri?u hành khách và h?n 33.700 t?n hàng hóa ???c x?p d? (bình quân h?n 30 t?n/ngày ?êm).

theo KhanhHoatv

 Alex Cappa Authentic Jersey