Bổ sung 5 trường hợp được cấp sổ đỏ từ ngày 03/03

Theo Ngh? ??nh 01/2017/N?-CP, h? gia ?ình, cá nhân s? d?ng ??t có vi ph?m pháp lu?t ??t ?ai tr??c ngày 01/07/2014 mà ?ã ? ?n ??nh trên di?n tích ?ó thì v?n ???c c?p s? ??.
B? sung 5 tr??ng h?p ???c c?p s? ??
B? sung 5 tr??ng h?p ???c c?p s? ?? t? ngày 03/03

Ngh? ??nh 01/2017/N?-CP có hi?u l?c t? ngày 03/03/2017 cho phép vi?c c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n g?n li?n v?i ??t s? m? r?ng thêm 5 tr??ng h?p sau:

1. H? gia ?ình, cá nhân s? d?ng ??t có vi ph?m pháp lu?t ??t ?ai tr??c ngày 01/7/2014, mà ?ã ? ?n ??nh trên ??t ?ó.

Cá nhân, h? gia ?ình s? d?ng ??t có vi ph?m pháp lu?t ??t ?ai tr??c ngày 1/7/2014, ?ang s? d?ng ??t ?n ??nh v?n ???c c?p s? ?? trong các tr??ng h?p sau:

  • S? d?ng ??t l?n, chi?m hành lang b?o v? an toàn công trình công c?ng mà nay ??t ?ó không còn thu?c hành lang b?o v? an toàn công trình công c?ng, c?ng không thu?c ch? gi?i xây d?ng ???ng giao thông, không có m?c ?ích s? d?ng cho tr? s? c? quan, công trình s? nghi?p và công trình công c?ng khác.
  • ?ang s? d?ng ??t l?n, chi?m thu?c quy ho?ch b? UBND c?p t?nh thu h?i, nh?ng ???c Ban Qu?n lý r?ng xem xét giao khoán ho?c ?ã l?n, chi?m và nay ?ang dùng vào m?c ?ích s?n xu?t nông nghi?p, nhà ? và không thu?c quy ho?ch b?o v? và phát tri?n r?ng.
  • L?n, chi?m ??t ch?a s? d?ng ho?c t? ý chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t thu?c tr??ng h?p ph?i xin phép mà ch?a ???c c? quan có th?m quy?n cho phép nh?ng ?ã có nhà ? và s? d?ng ??t ?n ??nh tr??c 15/10/1993.

2. ??t ???c giao không ?úng th?m quy?n

N?u ng??i ?? ngh? c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t ??i v?i th?a ??t ???c giao không ?úng th?m quy?n tr??c 01/07/2004, ??t ?ó không có tranh ch?p, phù h?p v?i quy h?ach nh?ng t?i th?i ?i?m c?p gi?y ch?ng nh?n có nhà ? ho?c không có nhà ? thì ???c xem xét c?p gi?y ch?ng nh?n và ph?i th?c hi?n ngh?a v? tài chính.

bo sung 5 truong hop duoc cap so do tu ngay 03 03

3. Di?n tích ??t t?ng thêm so v?i Gi?y t? v? quy?n s? d?ng ??t

V?n phòng ??ng ký ??t ?ai ph?i xác nh?n vào ??n ?? ngh? c?p l?i, c?p ??i gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t ??i v?i di?n tích ??t t?ng thêm và g?i thông tin ??a chính ??n c? quan thu?, trình c?p gi?y ch?ng nh?n, c?p nh?t, ch?nh lý h? s? ??a chính, c? s? d? li?u ??t ?ai cho toàn b? di?n tích th?a ??t ?ang s? d?ng, trao gi?y ch?ng nh?n cho ng??i ???c c?p ho?c g?i UBND c?p xã ?? trao ??i v?i tr??ng h?p n?p h? s? t?i UBND c?p xã.

4. ??t xây d?ng khu ?ô th?, khu dân c? nông thôn, khu s?n xu?t kinh doanh có nhi?u m?c ?ích s? d?ng ??t khác nhau

N?u chung c? k?t h?p v?i v?n phòng, c? s? d?ch v?, th??ng m?i, n?u ch? ??u t? có nhu c?u và có ?? ?i?u ki?n thì ???c c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t cho m?t ho?c nhi?u c?n h?, v?n phòng, c? s? d?ch v?, th??ng m?i thu?c s? h?u c?a ch? ??u t?.

5. Tr??ng h?p ?ã chuy?n quy?n s? d?ng ??t nh?ng ch?a sang tên

Tr??ng h?p ?ang s? d?ng ??t thu?c nhóm: nh?n chuy?n nh??ng, nh?n t?ng cho tr??c 01/01/2008, ??t chuy?n nh??ng, t?ng cho t? 01/01/2008 ??n tr??c 01/07/2014 mà có gi?y v? quy?n s? d?ng ??t ho?c ??t th?a k? có quy?n s? d?ng tr??c 01/07/2014. C? quan ti?p nh?n không ???c yêu c?u ng??i nh?n chuy?n quy?n s? d?ng ??t n?p h?p ??ng, v?n b?n chuy?n quy?n s? d?ng ??t.

HappyReal theo VnExpress

 C.J. Fiedorowicz Jersey