8 cấm kỵ phong thủy lối vào nhà và cách hóa giải

Thi?t k? c?u thang, c?a s? ??i di?n c?a chính, ?? giày b?n, ?? ch?i tr? em hay ?? ??c b?a b?n  xung quanh khu v?c này… là nh?ng c?m k? trong phong th?y l?i vào có th? khi?n tài v?n và s?c kh?e c?a gia ch? b? gi?m sút.
C?m k? phong th?y l?i vào nhà
8 c?m k? phong th?y l?i vào nhà và cách hóa gi?i

C?u thang ??i di?n l?i ra vào

Không ít ngôi nhà có ki?u thi?t k? c?u thang ??i di?n v?i c?a chính. Theo phong th?y nhà ?, ki?u b? trí này s? khi?n v?n may trong nhà tiêu tán h?t. Trong tr??ng h?p này, gia ch? có th? ??t m?t châu cây c?nh ? v? trí chân c?u thang ?? lo?i b? nh?ng ngu?n n?ng l??ng tiêu c?c.

L?i vào ??i di?n v?i c?a s?

Ki?u thi?t k? này s? khi?n cho ngu?n n?ng l??ng t?t và may m?n d? dàng thoát ra bên ngoài c?a s?. ?? ng?n ch?n n?ng l??ng thoát ra bên ngoài, gia ch? hãy ??t m?t vách ng?n ho?c ch?u cây c?nh cao ? gi?a kho?ng không gian c?a s? và l?i ra vào.

V?t c?n ? ngay l?i ra vào

N?u có m?t v?t c?n l?n nh? cây c? th?, c?t ?èn hay b?t c? th? gì c?n tr? ngay tr??c l?i vào, ?i?u ?ó cho th?y ngôi nhà c?a b?n ?ang r?i vào tr?ng thái ph?i ti?p nh?n ngu?n n?ng l??ng tiêu c?c ti?n vào bên trong m?t cách ??t ng?t, ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n tài v?n và hòa khí trong gia ?ình. Cách hóa gi?i trong tình hu?ng này này là ??t m?t ch?u cây xanh kh?e m?nh ? ngay g?n l?i vào ?? gi?m thi?u n?ng l??ng tiêu c?c.

8 cam ky phong thuy loi vao nha va cach hoa giai

Bi?n s? nhà c?, b?n

Theo quan ni?m phong th?y, bi?n s? nhà t??ng tr?ng cho b? m?t c?a ngôi nhà. N?u treo bi?n s? nhà c?, b?n, gia ?ình d? b? ?àm ti?u, vu kh?ng hay ph?n h?i tiêu c?c t? hàng tóm. Do ?ó, c?n gi? cho bi?n luôn m?i và s?ch s?.

?? ch?i tr? em xung quanh l?i vào

?? quá nhi?u búp bê và ?? ch?i tr? em ? ngay l?i vào c?a ngôi nhà là m?t c?m k? vì chúng s? hút ?i may m?n c?a b?n. Thay vì ?? ?? ch?i ? v? trí này, b?n nên thay th? b?ng nh?ng bi?u t??ng phong th?y t?t lành.

?? ??c b?a b?n g?n l?i vào

Nhi?u ng??i th??ng có thói quen ?? ?? dùng th? thao ho?c các v?t d?ng cá nhân ngay g?n c?a ra vào. Tuy nhiên, ?ây mà m?t ?i?u c?m k? trong phong th?y l?i vào nhà, b?i nó s? khi?n tích t? n?ng l??ng tiêu c?c, ?nh h??ng ??n tài v?n c?a gia ch?. Chính vì th?, c?n t?p thói quen s?p x?p ?? dùng g?n gàng, h?n ch? v?t ?? linh tinh ngay khu v?c l?i ra vào.

8 cam ky phong thuy loi vao nha va cach hoa giai

L?i vào thi?u ánh sáng

Theo quy t?c phong th?y, l?i vào nên có mái hiên r?ng rãi, sáng s?a và s?ch s? ?? thu hút v?n may cho gia ch?. Vì th? b?n c?n ??m b?o l?i vào luôn ?? ánh sáng ho?c ?èn chi?u sáng luôn ho?t ??ng t?t. Tr??ng h?p ?èn chi?u sáng b? h?ng, gia ch? c?n thay m?i ngay l?p t?c.

Giày c? và b?n g?n l?i vào

T? giày là n?i tích t? mùi hôi nên dòng ch?y không khí th??ng b? ? ??ng t?i ?ây. N?u ?? giày c?, b?n ngay l?i vào thì các ngu?n n?ng l??ng tiêu c?c s? tích t?. B?n hãy th??ng xuyên v? sinh t? giày, v?t b? nh?ng ?ôi giày quá c? và không s? d?ng ??n. Theo th?i gian, n?u nh?n th?y t? giày ?ã c?, b?n có th? s?n l?i màu s?n m?i.

 Julien Gauthier Authentic Jersey