5 điều tuyệt đối kiêng kỵ nơi đầu giường

Gi??ng ng? là n?i d? gây ra t?n th??ng nh?t b?i khi ng?, con ng??i ? tr?ng thái b? ??ng, d? dàng ch?u ?nh h??ng c?a các ngu?n n?ng l??ng tiêu c?c xung quanh. Trong ?ó, ??u gi??ng là khu v?c d? gây tác ??ng x?u nh?t nh?ng l?i ít ???c chú ý. Hãy tham kh?o nh?ng ?i?u c?m k? trong phong th?y ??u gi??ng ?? có ???c gi?c ng? ngon và n?ng l??ng ph?c h?i cho ngày hôm sau.
Kiêng k? trong phong th?y ??u gi??ng
5 ?i?u tuy?t ??i kiêng k? n?i ??u gi??ng

??u và ?uôi gi??ng k? sát c?a s?

??u gi??ng và ?uôi gi??ng không nên kê quá g?n sát ho?c ??i di?n c?a s? vì ?ây là n?i khí l?u thông tr?c ti?p vào phòng, trong ?ó có c? nh?ng tr??ng khí t?t l?n tà khí, có th? gây b?t l?i cho s?c kh?e và v?n th? ch? nhân. N?u ph?m ph?i l?i phong th?y này mà không th? di chuy?n, gia ch? c?n l?p rèm c?a dày ?? hóa gi?i b?t sát khí.

??u gi??ng k? có g??ng

Theo nguyên t?c v? phong th?y ??u gi??ng, nên tránh ??t g??ng hay b?t c? v?y gì b?ng pha lê, th?y tinh. ?ây là nh?ng v?t có thu?c tính hàn, không có l?i khi ?? g?n n?i ngh? ng?i. Bên c?nh ?ó, g??ng s? ph?n chi?u hình ?nh c?a con ng??i, khi?n gia ch? c?m th?y b?t an, d? b? gi?t mình.

??u gi??ng k? kho?ng tr?ng

Gi??ng ng? c?m k? ??t gi?a phòng vì nh? v?y s? khi?n b?n m?t xung quanh là kho?ng tr?ng, t?o c?m giác chông chênh, b?t an, khi ng? s? ngon gi?c, d? b? gi?t mình. T?t nh?t, chi?c gi??ng nên có hai m?t kê g?n t??ng ho?c ít nh?t ??u gi??ng ph?i có vách t??ng hay m?t ph?ng v?ng chãi làm ?i?m t?a. N?u không th? kê sát t??ng, gia ch? có th? thi?t k? m?t giá sách ?? hóa gi?i, nh?ng ph?i luôn gi? k? sách g?n gàng, s?ch s?.

5 dieu tuyet doi kieng ky noi dau giuong

??u gi??ng k? ??i di?n c?a chính

N?u ??u gi??ng h??ng th?ng ra c?a chính phòng ng? s? t?o tâm lý thi?u s? riêng t?, k? c? khi khép c?a phòng. M?t khác, khi ngh? ng?i mà ph?n ??u quay ng??c l?i v?i c?a chính, không nhìn th?y ???c c?a thì s? sinh c?m giác b?t an, ?nh h??ng ch?t l??ng gi?c ng?, ch?a k? lâu ngày nh?ng khí l?u t? c?a xông th?ng vào ??u gi??ng còn gây ?au ??u và nhi?u b?nh t?t khác.

??u gi??ng k? quay v? h??ng Tây

V? khía c?nh tâm linh, con ng??i v?n xem h??ng Tây là h??ng mà ng??i ?ã khu?t, v? n?i c?c l?c” nên phong th?y ??u gi??ng kiêng k? ??t v? h??ng này. Còn v? m?t phong th?y, vi?c này c?ng gây b?t l?i cho s?c kh?e c?a gia ch? do Trái ??t quay t? Tây sang ?ông nên n?u ??u gi??ng h??ng v? phía Tây thì huy?t d?ch n?i ??nh ??u th??ng b? xung, khó ng? và d? sinh b?nh t?t.

 Evander Kane Authentic Jersey