3 nhầm lẫn tai hại khi vay mua nhà trả góp

Các ngân hàng hi?n nay không ng?ng tung ra nh?ng ch??ng trình khuy?n mãi h?p d?n nh?m ph?c v? ??i t??ng có nhu c?u vay v?n mua nhà. Tuy nhiên, ??ng sau nh?ng gói d?ch v?, ?u ?ãi v? lãi su?t nghe r?t “l?t tai” là không ít nh?ng nh?m l?n mà nhi?u ng??i th??ng m?c ph?i khi quy?t ??nh mua nhà tr? góp.
Nh?m l?n th??ng g?p khi vay mua nhà tr? góp
3 nh?m l?n tai h?i khi vay mua nhà tr? góp

Hi?u sai v? lãi su?t vay ?u ?ãi

M?t s? d? án c?n h? chung c? khi m? bán th??ng ?i kèm v?i nhi?u khuy?n mãi ?? lôi kéo khách vay mua nhà tr? góp nh? lãi su?t ?u ?ãi ch? 5 – 6%/n?m ho?c th?p h?n cùng nhi?u ph?n quà t?ng có giá tr?… Tuy nhiên, ?ó ch? là m?c lãi su?t áp d?ng trong th?i gian ?u ?ãi, th??ng là 3 hay 6 tháng ??u, ch? không c? ??nh trong toàn k? vay. Trong nh?ng n?m ti?p theo, m?c lãi su?t s? quay tr? v? ban ??u nh? giá th? tr??ng là kho?ng 12 – 15%/n?m.

Vì v?y, n?u ?ang có nhu c?u làm th? t?c vay mua nhà, b?n nên xem xét c?n th?n nh?ng thông tin t? các ngân hàng c?ng nh? cân ??i kho?n tài chính ?? ??m b?o có ?? ti?n tr? n? trong ít nh?t 6 tháng ti?p theo. Không th? ph? nh?n ?u ?i?m c?a các ch??ng trình ?u ?ãi giúp gi?m áp l?c ph?i tr? n?, song ng??i mua nhà c?n nh? r?ng ?ó ch? là ?u ?ãi trong m?t kho?ng th?i gian ng?n.

3 nham lan tai hai khi vay mua nha tra gop

“Quên” phí d?ch v? vay v?n ngân hàng

M?t s? ngân hàng có nh?ng ?u ?ãi v? d?ch v? khi khách hàng quy?t ??nh vay mua nhà. Tuy nhiên, b?n s? ph?i m?t thêm m?t vài kho?n chi phí phát sinh kho?ng 3,5 – 4 tri?u ??ng (bao g?m phí th?m ??nh tài s?n th? ch?p và phí d?ch v?), ch?a k? ??n phí b?o hi?m kho?n vay th? ch?p hàng n?m trong su?t th?i gian vay v?n. Vì v?y mà phí d?ch v? c?ng là m?t trong nh?ng ?i?m c?n l?u ý khi quy?t ??nh vay mua nhà tr? góp dù nó không quá l?n.

Không tìm hi?u v? cam k?t v?i ngân hàng khi vay

Các ch??ng trình ?u ?ãi c?a các ngân hàng th??ng ?i cùng v?i nh?ng ràng bu?c ??i v?i khách hàng. Do v?y, tr??c khi quy?t ??nh ký vào h?p ??ng vay, b?n nên tìm hi?u v? nh?ng kh? n?ng có th? di?n ra nh? tr? n? tr??c h?n, phá v? h?p ??ng, phí ph?t tr? n? tr? h?n… Nhi?u ngân hàng áp d?ng m?c ph?t lên t?i 4% t?ng giá tr? kho?n n? vay n?u khách hàng tr? h?t n? trong 3 n?m ??u. Tuy nhiên, c?ng có ngân hàng mi?n lãi tr? n? tr??c h?n.

HappyReal theo Th? tr??ng tài chính Vi?t Nam

 Eric Fisher Authentic Jersey