10 ngôi nhà có “ngoại hình” lạ nhất hành tinh

V?i s? sáng t?o không m?t m?i, các ki?n trúc s? ?ã phá v? nh?ng quy t?c sách v? v? xây d?ng ?? làm nên nh?ng công trình ki?n trúc k? l? mang tính bi?u t??ng riêng.
Công trình ki?n trúc k? l? nh?t th? gi?i
Nh?ng ngôi nhà có “ngo?i hình” l? nh?t hành tinh

Nhà u?n v?o (Ba Lan)

?ây là trung tâm mua s?m ? thành ph? Sopot, Ba Lan, ???c thi?t k? b?i Szoty?scy & Zaleski ng??i ?ã ???c l?y c?m h?ng t? các hình ?nh minh h?a câu chuy?n c? tích và b?n v? c?a Jan Marcin Szancer và Per Dahlberg ?? t?o ra ki?t tác này.

Nhà ?á (B? ?ào Nha)

nhung ngoi nha co ngoai hinh la nhat hanh tinh

Ngôi nhà ?á ? B? ?ào Nha ???c xây d?ng gi?a hai t?ng ?á l?n. Nó c?ng có c?a chính, c?a s? và các b? ph?n khác gi?ng nh? nh?ng ngôi nhà hi?n ??i thông th??ng.

Tòa nhà nh?y múa (C?ng Hòa Séc)

nhung ngoi nha co ngoai hinh la nhat hanh tinh

?ây là bi?t danh c?a tòa nhà Nationale Nederlanden ? C?ng hòa Séc. Nh?ng tòa nhà nh? ?ang ôm nhau và cùng nh?y trên m?t ?i?u nh?c.

B?o tàng ngh? thu?t l?ch s? Niteroi (Brazil)

nhung ngoi nha co ngoai hinh la nhat hanh tinh

B?o tàng ngh? thu?t l?ch s? Niteroi là m?t trong nh?ng ??a danh chính ? thành ph? Rio De Janeiro, Brazil. Tòa nhà này có ki?n trúc k? l? nh? ??n t? m?t th? gi?i khác.

La Pedrera (Tây Ban Nha)

nhung ngoi nha co ngoai hinh la nhat hanh tinh

Tòa nhà ???c thi?t k? b?i ki?n trúc s? Catalan Antoni. ?ây là m?t thi?t k? khá táo b?o v?i m?t ti?n b?ng ?á nh?p nhô. Du khách có th? ?i lên t?ng trên cùng và ng?m nhìn thành ph? này t? trên cao.

Habitat 67 (Canada)

nhung ngoi nha co ngoai hinh la nhat hanh tinh

Habitat 67 ???c coi là m?t ?i?m nh?n v? ki?n trúc ? Canada, v?i hình dáng nh? nh?ng hình kh?i mà tr? em dùng ?? ch?i x?p hình.

Forest Spiral (??c)

nhung ngoi nha co ngoai hinh la nhat hanh tinh

Forest Spiral là m?t t? h?p nh?ng tòa chung c? ? Darmstadt, ??c. Tòa nhà này ???c thi?t k? b?i ngh? s? ng??i Áo Fridensreich Hundertwasser, v?i ki?n trúc nh? nh?ng vòng xoáy khá l? m?t.

Vi?n b?o tàng môi tr??ng sinh quy?n (Montreal)

nhung ngoi nha co ngoai hinh la nhat hanh tinh

?ây là m?t b?o tàng ???c xây d?ng riêng cho môi tr??ng. Công trình này t?ng là n?i xu?t hi?n trong nh?ng c?nh phim “L?i chào t? Trái ??t”, “K? b?ng hà”…

Tòa nhà l?p ph??ng (Hà Lan)

nhung ngoi nha co ngoai hinh la nhat hanh tinh

???c thi?t k? b?i ki?n trúc s? Piet Blom, công trình này là nh?ng hình kh?i l?p ph??ng, v?i 38 ngôi nhà ??u có kích th??c và hình d?ng nh? nhau. Tuy nhiên, công trình này ?ã b? phá h?y b?i m?t ?ám cháy l?n vào n?m 2011.

Trung tâm bi?u di?n ngh? thu?t qu?c gia (Trung Qu?c)

nhung ngoi nha co ngoai hinh la nhat hanh tinh

Trung tâm bi?u di?n ngh? thu?t qu?c gia ???c coi nh? m?t nhà hát opera ? B?c Kinh v?i m?t mái vòm hình elip làm b?ng titan và kính bao quanh b?i m?t h? n??c nhân t?o. Công trình này có s?c ch?a lên ??n h?n 5000 ng??i.

Happyreal theo Lao ??ng

 Mike Schmidt Womens Jersey