Bài học từ chuyện chủ nhà ‘lật mặt’ môi giới

Ngh? môi gi?i b?t ??ng s?n không ít l?n ???c m?t s? nhân v?t ??c bi?t tung hô, nh?ng ??ng sau ánh hào quang là bi?t bao n??c m?t và c?m b?y.

D??i ?ây là câu chuy?n c?a anh Lê, m?t ng??i làm môi gi?i b?t ??ng s?n lâu n?m t?i Tp.HCM chia s? v?i báo Vietnamnet:

Tôi làm ngh? môi gi?i b?t ??ng s?n ??n nay c?ng ngót 10 n?m, ki?m ???c ??ng ti?n t? môi gi?i c?ng ph?i ?? m? hôi, sôi n??c m?t ch? không sung s??ng nh? nhi?u ng??i ngh?. Không ít l?n mi?ng ?n ??n mi?ng còn b? k? khác c??p m?t. Bán hàng cho các công ty thì còn ??, ch? n?u bán hàng l?, môi gi?i ngoài thì vi?c b? ‘c?t cò’ là th??ng xuyên. Bu?n nh?t là b? chính nh?ng ??ng nghi?p quen bi?t tr? m?t.

Tôi k? câu chuy?n th?t c?a mình ?? nh?ng ai làm môi gi?i, kinh doanh b?t ??ng s?n c?nh giác khi giao d?ch, tránh ph?i tr? giá quá ??t.

môi gi?i b?t ??ng s?n
Có khi môi gi?i b?t ??ng s?n ph?i xu?ng ???ng tìm khách

Cách ?ây ch? vài ngày tôi có làm vi?c v?i 2 v? ch?ng khách hàng nh? g?i bán c?n h?. Anh này là giám ??c c?a m?t công ty b?t ??ng s?n, t?ng có l?n m?i tôi v? làm và dân trong gi?i c?ng không l? m?t.

Hai v? ch?ng anh có m?t c?n h?, ?ã rao bán trên m?ng n?a n?m nay nh?ng không ra hàng ???c. Th?y anh ch? nh?n tin, g?i ?i?n ?? ki?u nh? bán giúp nên tôi nh?n l?i. Khi có kha?ch hàng, tôi t? v?n và h? ?ã ??ng ý mua. Tôi g?i ?i?n tho?i ki?m tra các thông tin, và th?a thu?n bán. Ch? nhà c?ng th?ng nh?t tr? m?c phí 1% c?n h? là 12 tri?u. Tôi xin ch? nhà phí 15 tri?u, vì chi phí tìm kha?ch quá nhi?u, nh?ng ch? nhà không ??ng ý, nói tôi t? kê phí và tôi c?ng ch?p thu?n.

Khi g?i ?i?n cho anh ch?ng, anh này nói r?t nh? nhàng, tình c?m: Em c? nh?n c?c 100 tri?u c?a khách r?i sáng mai mang ti?n qua cho anh. Tôi li?n báo l?i v?i ch? nhà v? vi?c mình ?ã nh?n ti?n c?c.

Sau ?ó kho?ng 1h thì anh ch? nhà g?i l?i cho tôi. Cu?c ??i tho?i c? th? nh? sau:

– Em ?ã nh?n ti?n c?c ch?a?

– D? em nh?n c?a khách 100 tri?u r?i, lát n?a em ch?y qua ??a cho anh.

– Em có kê giá không v?y?

– D? có anh ?.

– Em kê bao nhiêu?

– Anh nói em kê bao nhiêu là k? em, anh em mình ?ã th?a thu?n giá c? xong r?i anh.

Nh?ng ch? nhà nh?t ??nh h?i b?ng ???c tôi ?ã kê giá bao nhiêu, tôi th?y không ?n nên tr? l?i: Em kê 30 tri?u anh ?. ??n lúc này ch? nhà b?o: V? anh không ??ng ý bán n?a em ?i. Em thông c?m, n?u ???c thì th?a thu?n l?i, phí chia ?ôi 50/50.

Câu chuy?n b?t ??u ??n h?i c?ng th?ng:

– Anh ch? ?ã ??ng ý h?t m?i th? em m?i nh?n ti?n c?c. Gi? l?i b?o không bán n?a, ti?n ?âu em ??n c?c 100 tri?u cho ng??i ta?

– Anh không bi?t chuy?n ?ó, gi? n?u em ??ng ý thì anh m?i bán, không thì thôi.

– Em nói anh ch? nghe, tr??c h?t em g?i anh ch? vì anh ch? l?n h?n em.

Th? 2: Anh ch? làm ngh? lâu h?n em, trong gi?i nói tên ai c?ng bi?t c?.

Th? 3: Anh là lu?t s?, dù em và anh không có h?p ??ng môi gi?i nh?ng cùng làm trong ngh?, anh hi?u, ph?i tôn tr?ng ch?.

Th? 4: Anh ch? ?ã rao bán su?t m?y tháng tr?i nh?ng không bán ???c. Em bán cho anh ch? giá cao h?n v?i mong mu?n, so v?i giá các ch? nhà khác g?i bán, nh?ng ch? anh em, em bán tr??c cho anh ch? không thi?u hàng.

Th? 5: Anh ch? c?ng có công ty, nhân viên chi phí c? ??ng. Anh ch? ch?c c?ng th?a hi?u m?y tri?u/h?p ??ng s?ng sao n?i?

Th? 6: ?ó là nguyên t?c trong ngh? không nói ra thì anh c?ng hi?u chuy?n uy tín v? phí. ?ã ?i làm là ph?i có công, không ai làm không công cho ai c?. Gi? s? hôm nay em làm Giám ??c em còn có th? có ti?n ??n c?c cho kha?ch, n?u là nhân viên thì l?y ?âu ti?n ??n, bán xe không ??, và anh e?p không tr? phí ?úng không?

Th? 7: Em nói l?i v?i anh, ?úng là em có kê giá lên nh?ng là 10 tri?u, ch? không ph?i 30 tri?u. Em ??a cao h?n ch?ng qua ?? th? anh th? nào, có ?àng hoàng hay không. Và ?i?u quan tr?ng nh?t, em v?n ch?a nh?n ti?n c?c c?a khách vì em nghi ng? con ng??i anh ch? s? tr? m?t.

Th? 8: Em xin nói luôn, cái ki?u làm ?n nh? th? này ch?ng ai mu?n h?p tác ?âu.

– Anh xin l?i, anh hi?u ?? anh bàn l?i v?i ch?.

??n ?ây thì tôi t?t máy. N?u hôm ?ó tôi không c?n th?n l??ng tr??c tình hu?ng này thì gi? ?ã ôm c?c n?. Nh?ng c?m b?y t??ng t? nh? cây chuy?n này khi môi gi?i l? r?t nhi?u nên làm môi gi?i b?t ??ng s?n lúc nào c?ng ph?i ?? cao c?nh giác.

(Theo Vietnamnet)

 Jordan Willis Womens Jersey